سنجش کادمیوم ، سرب ، جیوه و آهن در بافت عضله ماهی شوریده Otolithes ruber درمناطق شمالی خلیج فارس، بندر عباس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

در این مطالعه غلظت فلزات سنگین کادمیوم ،سرب ،جیوه و آهن در بافت عضله18 نمونه ماهی شوریده(Otolithes ruber) ، تهیه شده از صیدگاه بندر عباس در زمستان 88 و تابستان 89 به منظور مقایسه حد مجاز آنها با استاندارد های جهانی اندازه گیری شد.پس از آماده سازی نمونه ها و هضم آنها به روش (AOAC) غلظت فلزات کادمیوم ،سرب ،جیوه و آهن توسط دستگاه جذب اتمی مدل 220Z  اندازه گیری شد . میانگین وزن ماهیان مورد مطالعه بر حسب گرم برابر با  05/520 و به ترتیب میانگین غلظت کادمیوم ، سرب ، جیوه ، آهن در بافت عضله ماهی برابر015/0 ،  02/0 ، 11/0 ، 02/4  میکروگرم بر گرم وزن خشک بود.نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد همبستگی مثبت بین وزن ماهی و مقدار (کادمیوم ، سرب ، جیوه و آهن ) در بافت عضله (µg/g dw) وجود دارد)05/0 > P ) .همچنین تفاوت معنی داری بین فصول از نظر مقدار فلزات فقط در رابطه با عناصر کادمیوم ، سرب و جیوه مشاهده شد)05/0 > P ) .بر اساس نتایج ، غلظت های یافت شده در نمونه ها و مقادیر مجاز تعیین شده توسط مراجع جهانی ، مقدار عناصر مورد نظر در این ماهی کمتر از میزان استاندارد WHO ،NHMRC  ،MAFF و FDA می باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of concentration of Cd ,Pb ,Hg ,Fe in Muscle of Otolithes ruber in Northern part of Persian Gulf, Bandar Abbas

نویسندگان [English]

  • F. Razzaghi
  • M. R. Mohammad shafie
  • M. Emtiazjoo
Department of Marine Biology, Faculty of Marine science and Technology, Islamic Azad University North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

In this study, concentration of Cd ,Pb ,Hg & Fe  was determined in muscle of eighteen kind of Otolithes rubber caught from fisheries stations in Bandar Abbas in Summer 2009 and Winter 2010.Concentration were compaired with their MRL(max.permissible residual level) in international standard. After preparation of the sample and digestion by AOAC methods,concentration of (Cd ,Pb ,Hg & Fe) was determined using an Atomic Absorption Spectrophotometer . Mean fish weight was 520.05g and the mean (Cd ,Pb ,Hg & Fe) in the muscle of samples were 0.015,0.02, 0.11, 4.02µg/g dry weight ,respectively. Positive correlation between weight and concentrations of Cd ,Pb ,Hg & Fe in the muscle (µg/g dw) were observed   (P< 0.05).  There were significant differences between concentration of Cd ,Pb & Hg in seasons  (P<0.05).  Based on the result, Cd ,Pb ,Hg &Fe content found in the studied fish samples were not significant. The amount of these elements in this kind of fish is less than MRL of WHO, NHMRC, MAFF and FDA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Bandar Abbas
  • Otolithes ruber
  • Persian Gulf