در محیط آزمایشگاهی Gracilaria corticata بررسی اثر شوری ، آمونیوم وسیتوکینین بر رشد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده

        اثرعوامل شوری ، آمونیوم و سیتوکینین بررشد جلبک J.Agardh))Gracilaria corticata در یک دوره 6 هفته ، تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. جلبک گراسیلاریا ازسواحل بندربستانه واقع در استان هرمزگان درتیرماه 1388 نمونه برداری شده و در آکواریوم های 40×30×60 سانتی متر (20لیتر) باروش معلق درسه تکرار پرورش داده شد . نور مورد نیاز برای پرورش 3300 لوکس و دما 35 درجه سانتی گراد بود.تیمار های مورد بررسی شوری25جزء در هزار(شوری مصب)، 35جزءدرهزار(شوری آب دریا) و 45جزءدرهزار(شوزی خور)،آمونیوم(0،0.001 و 0.002مولار)و سیتوکینین(0.01 ،0.001 و 0.0001گرم بر لیتر)بودند.جلبک ها درروزهای 35،28،21،14،7و42 برداشته شدند. طول ،عرض و وزن آن ها اندازه گیری و رشد نسبی محاسبه شد. نتایج نشان داد که عوامل  شوری ،آمونیوم وسیتوکنین اثرمعنی داری(05/0P<) برروی رشد جلبک گراسیلاریا داشتند . رشدنسبی جلبک گراسیلاریا باتیمارهای مختلف سیتوکینین ، شوری وآمونیوم درروزهای مختلف آزمایش اختلاف معنی داری داشت (05/0P<) و حداکثر میزان آن درتیمار002/0 مولار آمونیوم با26/8 درصدمشاهده شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of salinity, ammonium and Cytokinin in growth of Gracilaria corticata in laboratory condition

نویسندگان [English]

  • F. Rafiei
  • N. Salmanzadeh
Department of Marine Biology, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Effects of salinity, ammonium and cytokinin were evaluated on  Gracilaria corticata algae in a period of 42 days under vitro condition . G .corticata was sampled from coasts of Bandar Bostaneh in Hormozgan Province in June 2009.The algae were raised in aquariums, 40*30*60 cm with 20 liter capacity, and using suspension method in 3 replicates. Light intensity to grow was 3300 lux and temperature was 35 degree centigrade. The treatments include 25ppt (salinity of brakishwater), 35ppt (marine), ammonium (0.001& 0.002 mol.) and cytokinin (0.01, 0.001& 0.0001mol.). Sampels were harvested once a week. Length, weight and relative growth rate were measured. Result showed that, effects of environmental factors of salinity , ammonium and cytokinin on G.corticata were significant(P<0.05).The growth of G.corticata in different levels of concentration of cytokinin and salinity and ammonium in different days showed significant differences and its maximum level was observed in ammonium concentration of 0.002 mol. with 8.02 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gracilaria Corticata
  • Cytokinin
  • Bandar Bostaneh
  • Ammonium