تاثیرلترازول بعنوان داروی مهار کننده آروماتاز بر تغییرات میزان برخی استروئیدهای جنسی در ماهی ماده بالغ و نابالغ زبرا) Cichlosoma nigrofasciatu (

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم دارویی ,تهران, ایران

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

در این تحقیق اثر داروی لترازول بعنوان مهار کننده آروماتاز بر تغییرات میزان  استروئیدهای جنسی ماهی ماده زبرا بالغ و نا بالغ بررسی گردید. بدین منظور پس از کلر زدایی آب آکواریوم ها، ماهیان ماده بالغ با متوسط وزن(0.5 ±0.32 ) و نا بالغ(  0.5±0.15 )  رها سازی شدند،  آزمایش ها در 8 گروه (2گروه تحت کنترل و 6 گروه تحت تیمار) انجام شد. دوزهای مختلف لترازول 10،20و30میکروگرم برکیلوگرم وزن ماهی به صورت IM و به مقدار001/0  میلی لیتر تزریق شد. تزریقات به مدت 10 روز هر یکروز در میان انجام گرفت .هورمون های استرادیول و تستوسترون در گروه های آزمایشی اندازه گیری شد.بررسی نتایج حاصل از مقایسه سطح استروئیدها بین تیمار های مختلف نشان داد که در ماهیان بالغ   تحت تیمار،  میزان تستوسترون در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته و این افزایش در تیمار سوم بسیار بیشتر از دو تیمار دیگر بود g/kg)µ 0.82 ،0.62  ،0.63 ،0.04 ) . مقدار استرادیول در تیمارها کاهش یافت g/kg)µ 2.05، 1.85، 1.6 ، 2.7) که نشان دهنده عمل مهاری داروی لترازول بود(P<0/05).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of letrozol as aromatase inhibitor drug on sex steroids in mature and immature female Cichlosoma nigrofasciatum

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzade Sahafi 2
  • M. K. Jazebizadeh 1
  • M. Majidi 1
1 Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of letrozole drug as  aromatase inhibitor on changes of some Sex steroids on mature and immature female Zebrafishwas investigated.
For this Purpose, after dechlorination of aquarium water, mature fishes with mean weight (0.32 ±0.5 g) and immature (0.15±0.5 g) were released, experiments in 8 treatments (2 treatments as control and six treatments as experimental) were done. Different doses of Letrozole 10, 20 and 30 µg per kg fish into Intramuscular injection (IM)Dictionary - View detailed dictionary
1.noun
1.injection
2.infusion
3.transfusion
4.shot
5.intinction
 and the amount of 0/001 ml was injected and the injections in 10 days( every other day) were performed. Then hormones( estradiol and testosterone) in experimental treatments were measured  The results of comparing the level of steroids among treatments of different showed  that  testestron amount increased  in mature fish (0.04 ،0.63، 0.62، 0.82 µg/kg )treated compared with control treatment and  in third treatment  increased much more than the other two were treated and also  estradiol amount  decreased (2.7 ،1.6، 1.85، 2.05 µg/kg )  in all treatments that represented the inhibitory function of Letrozole drug(p<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aromatase inhibitors
  • Letrozole
  • Steroids
  • Zebrafish