بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی سفید رودخانه ای رودخانه بابلرود استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

این تحقیق از 15 شهریور ماه سال 1387 تا 15 مرداد ماه 1388 در  رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus)) انجام گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 441 عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. نسبت جنسی نر به ماده، 1 به 41/1 بدست آمد. میانگین طول کل ماهیان سفید رودخانه ای  صید شده حدود 81/296/165 میلی متر می باشد. حداکثر میانگین طول کل مربوط به اردیبهشت  ماه با میانگین 32/386/190 میلی متر بوده و حداقل میانگین طول کل مربوط به آبان ماه با میانگین 70/265/137 میلی متر بوده است. میانگین طول چنگالی و وزن بدست آمده برای جنس نر به ترتیب 49/2672/139 میلی متر و 58/2118/43 گرم و این مقادیر برای جنس ماده به ترتیب06/3088/152 میلی متر و 08/2732/57 گرم بدست آمد. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه بین میانگین طول چنگالی در دو جنس نر و ماده و میانگین وزن در دو جنس اختلاف معنی داری نشان داد(05/0> P). همبستگی مثبت بین طول چنگالی با وزن بدن در کل جمعیت مشاهده شد (950/0=2R). نمونه ها به 9 گروه سنی (+0، 1،  +1، 2، +2، 3، +3، 4، +4) تعلق داشتند. بیشترین تعداد ماهیان سفید رودخانه ای در گروه سنی  2 (114 عدد) و کمترین تعداد ماهیان در گروه سنی +4 سال (6 عدد) بودند.  میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 94/047/1 و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده 83/195/2 بدست آمد. میانگین شاخص کبدی برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 49/073/0 و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده71/008/1 بدست آمد. با توجه به این بررسی زمان تخمریزی ماهی سفید رودخانه ای از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمریزی آنها به صورت دفعه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on some biological characteristic in Leuciscus cephalus at Babolrud River, Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • A. Ashja Ardalan
  • E. Rad
  • A. Rajabi
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study was carried out in BabolroodRiver ( Mazandaran province) from 5 September 2008 to 6 August 2009 on Leuciscus cephalus ( mahi sephid roodkhanei ). The sampling was montly and samples were collected by Electroshocker. In total 441 numbers of Leuciscus cephalus were caught. Sex ratio of male to female was 1 to 1.41 respectively. The average total length was 165.629.81 mm, within average Maximum in May (190.638.32 mm), and an average Minimum in October (137.526.70 mm). Average Fork length and weight for males was139.7226.49 mm and 43.18 21.58 gr, this value for female was152.8830.06 mm and 57.3227.08 gr respectively. ANOVA results showed significant differences ( P<0.05). Between male and female fork length and weight. Positive regression obtained between fork length and total length showed an R2=.950. Samples belonged to 9 ages groups (0+,1,1+,2,2+,3,3+,4,4+).  Maximum number of fish were in age group 2 and minimum number of  fish were in age group 4+.  Gonad somatic index (GSI) for males was 1.47 ± 0.94, and for females was 2.95 ± 1.83 respectively. The total mean of HSI was evaluated to be 0.73 ± 0.49 for males and 1.08 ± 0.71 for females.According to the present study spawning time was from mid-May to late June and their spawning is batch spawning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mahi sephid rood khanei
  • Leuciscus cephalus
  • Biological Characteristics
  • Babolrud River
  • Mazandaran