سنجش تجمع فلزهای (جیوه، کادمیوم و سرب) ‌در بافت عضله‌ ماهی ‌شوریده در بندر بوشهر

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق غلظت عناصر سنگین جیوه، کادمیوم و سرب در بافت عضله­ی ماهی شوریده در بندر بوشهر اندازه­گیری شده است. هدف از این مطالعه ارزیابی سلامتی ماهی برای مصارف انسانی می باشد.  تعداد 18 نمونه­ی ماهی شوریده طی دو فصل زمستان 88 و تابستان 89 از بندر بوشهر گرفته شد و پس از جداسازی بافت عضله و هضم آن، با استفاده از دستگاه جذب اتمی، مدل Varian-AA 100 میزان عناصر سنگین در آنها اندازه­گیری گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS V.17 صورت پذیرفته است. میانگین غلظت جیوه، کادمیوم و سرب به ترتیب 0689/0، 0100/0 و 0558/0 میکروگرم بر گرم بر حسب وزن خشک بود. میزان تجمع عناصر جیوه و کادمیوم در عضله­ی ماهی شوریده و اندازه و وزن ماهی در فصل زمستان دارای همبستگی معنی داری بود، در حالی که در غلظت فلز سرب و اندازه و وزن ماهی همبستگی معنی دار05/0P≥ مشاهده نگردید. همچنین غلظت فلزات سنگین در بافت عضله­ی ماهی شوریده در فصل زمستان و تابستان دارای اختلاف معنی داری نمی باشد و نیز تجمع فلز سرب در ماهیان جنس نر و ماده دارای تفاوت معنی داری بود. غلظت فلزات اندازه­گیری شده در عضله­ی ماهی شوریده از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی کمتر بوده و ترتیب تجمع فلزات مورد بررسی در عضله­ی این ماهی به صورت  Hg>Pb>Cd می باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of Mercury, Cadmium and Lead in muscle tissue of Otolithes ruber in Bushehr port

نویسندگان [English]

  • S. Z. Khalili Poor
  • M. R. Shafiee
  • M. Emtiazjoo
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this study, the concentration of Mercury, Cadmium and Lead were quantified in the muscle tissue of Otolithes ruber from Bandargah, Bushehr Province. The aim of this study is to evaluate potential ris