بررسی استفاده از آب پنیر بر کیفیت ماهی کیلکا طی زمان نگهداری در سردخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری سردخانه ای و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. برای پوشش کردن ماهی کیلکا از پروتئین آب پنیر در غلظت های 3 و 9 درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه 18 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار غلظت 9 درصد در مقایسه سایر با نمونه ها کاهش نشان دادند. آلودگی به باکتری های کلی فرم، ‌اشریشیا و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. مقادیر رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر در نمونه های پوشش دار غلظت 9 درصد در مقایسه با سایر نمونه ها بیشتر بود. در نمونه های پوشش دار با غلظت 9 درصد در مقایسه با سایر نمونه ها مقادیر پراکسید،TVN و pHکاهش نشان داد. در فاکتورهای یاکتریایی، شیمیایی و شاخص پذیرش کلی در تیمارها تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (05/0>p). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. نمونه های پوشش دار با غلظت 9 درصد در مقایسه با نمونه های پوشش دار غلظت 3 درصد از کیفیت بهتری برخوردار بودند. نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه ای از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.   
این پروژه با هدف افزایش مدت زمان ماندگاری سردخانه ای و جلوگیری از تغییر رنگ ماهی کیلکا در سردخانه انجام شد. برای پوشش کردن ماهی کیلکا از پروتئین آب پنیر در غلظت های 3 و 9 درصد در زمان شروع استفاده شد. از کیلکای بسته بندی شده در ظروف یک بار مصرف با پوشش سلوفان به عنوان نمونه شاهد استفاده شد. نمونه ها به مدت شش ماه در سرد خانه 18 درجه سلسیوس نگهداری شدند. شمارش کلی باکتری ها و باکتری استافیلوکوک در نمونه های پوشش دار غلظت 9 درصد در مقایسه سایر با نمونه ها کاهش نشان دادند. آلودگی به باکتری های کلی فرم، ‌اشریشیا و سودوموناس در نمونه ها مشاهده نشد. مقادیر رطوبت، پروتئین، چربی و خاکستر در نمونه های پوشش دار غلظت 9 درصد در مقایسه با سایر نمونه ها بیشتر بود. در نمونه های پوشش دار با غلظت 9 درصد در مقایسه با سایر نمونه ها مقادیر پراکسید،TVN و pHکاهش نشان داد. در فاکتورهای یاکتریایی، شیمیایی و شاخص پذیرش کلی در تیمارها تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (05/0>p). آزمایشات حسی به روش رتبه بندی انجام شد. نمونه های پوشش دار با غلظت 9 درصد در مقایسه با نمونه های پوشش دار غلظت 3 درصد از کیفیت بهتری برخوردار بودند. نمونه های پوشش دار تا پایان مدت زمان سردخانه ای از کیفیت خوبی برخوردار بودند اما نمونه های شاهد پس از سه ماه کیفیت خود را از دست داده بودند.   

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of using whey protein in Common Kilka Fish and its quality during cold storage

نویسندگان [English]

  • M. Seifzadeh 1
  • A. A. Motallebi 2
  • M. T. Mazlomi 2
1 National Fish Processing Research Center
2 Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

This project was carried out with the aim of increasing shelf life of Kilka Fish and prevent color change during cold storage. Three replicates were used for each method. Whey protein with 3 and 9 % concentrations were used for fish packaging at time 0. Cleaned Kilka fish were packaged in disposable dishes and covered by cellophane were used to control the samples. The samples were kept at -18 oC. Examinations were carried out for a period of six months. Total bacterial count and Staphylococcus bacteria count were lower in the samples covered with 9% concentration compared with the other samples. The Coliform, Escherichia coli and Pseudomonasbacteria contamination were negative until the end of storage period in the covered and control samples. Moisture, protein, fat and ash  were higher in the  samples covered with 9% concentration  compared with the other samples. Peroxide value, TVN and pH were lower in the  samples covered with 9% concentration compared with other samples. Statistically significant differences were observed in their bacterial counts, chemical factors and total acceptance index (p< 0.05). Sensory analysis carried out to the ranking method. Samples covered with 9% concentration compared with the samples covered with 3% concentration had a better quality. The covered samples had a favorable quality until the end of storage period. But control samples lost their quality after three months. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Kilka
  • fish packaging
  • Whey Protein
  • edible film. Bacterial analysis
  • chemical analysis
  • Sensory analysis