اثر متقابل افزایش پروتئین جیره و دفعات غذادهی بر میزان رشد و بازماندگی لارو ماهی سفید دریای خزر (1901Rutilus frisii kutum, kamensky)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان، دانشکده منابع طبیعی

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات

چکیده

          این آزمایش در 8 تیمار و 3 تکرار بصورت زیر انجام گرفت: تیمار A: یک بار غذادهی درروز با SFK(Starter Food Kutum) ، تیمار B: دو بار غذادهی درروز باSFK(تیمار شاهد) ، تیمار C: سه بار غذادهی درروز باSFK ، تیمار D: چهار بار غذادهی در روز با SFK، تیمار E: یک بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25% وزن SFK) ، تیمار F: دو بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25% وزن SFK) ، تیمار G: سه بار غذادهی در روز با مخلوطSFK و پودر ماهی (25% وزن SFK) ، تیمار H: چهار بار غذادهی در روز با مخلوط SFK و پودر ماهی (25% وزنSFK). هریک از تیمارهای مورد آزمایش به ترتیب در ساعات 8، 11، 14، 17 تغذیه شدند. لازم به ذکر است که نرخ غذادهی براساس 15 درصد وزن کامل بدن لارو ماهیان یک تکرار، در روز صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین تیمارهای مورد بررسی از نظر وزن و طول بدن ماهیان اختلاف معنی دار آماری مشاهده می گردد(05/0p<). لارو ماهیانی که با غذای SFK تغذیه شدند، بیشترین افزایش وزن و طول را در یکبار غذادهی در روز داشتند و لارو ماهیانی که با غذای مخلوطSFK و پودر ماهی (25% وزن SFK) تغذیه شدند، بیشترین افزایش وزن و طول را در چهار بار غذادهی در روز بدست آوردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect high protein and feeding frequency on the growth and survival Kutum larvae in Caspian Sea(Rutilus frisii kutum,kamensky 1901)

نویسندگان [English]

  • E. Shahkar 1
  • H. Khara 1
  • M. Sudagar 2
  • A. Azimi 2
1 Islamic Azad University, Lahijan Branch
2 Gorgan University of Agriculture Sciences and Natural Resource, Fisheries Dept
چکیده [English]

This study had 8 treatments and 3 replications: Treatment A: one time feeding per day with SFK, Treatment B: two times feeding per day with SFK, Treatment C: three times feeding per day with SFK, Treatment D: four times feeding per day with SFK, Treatment E: one time feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment F: two times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment G: three times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK), Treatment H: four times feeding per day with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK). Each of treatments in this examination were fed regularly at 8,11,14,17 hours. It’s necessary to notice that rate of feeding was based on 15 percent of weight of larval body fishes on a day. Results indicated that there was significant difference between weight and length gain (p<0/05). Fish larvae with one time feeding per day with SFK diet had the higher weight and length and fish larvale that fed with mixture of SFK and fish powder (25% weight SFK) had the most length and weight when they had feeding four times per day. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish powder
  • Feeding frequency
  • Survival
  • Protein
  • Caspian Sea
  • Rutilus frisii Kutum