شناسایی وتعیین توده زنده ماکروجلبک های منطقه جزرومدی استان بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

شناسایی و ارزیابی توده زنده ماکروجلبک‌هادرچهار منطقه پلاژ جفره،منازل سازمانی نفت کش،پارک دانشجو وپارک لیان در منطقه بوشهر در بهمن ماه زمستان 1388 در مناطق بالا، میان و پایین جزر و مدی بررسی شدند. نمونه برداری با  کوادرات 5/0 متر مربعی به صورت تصادفی صورت گرفت. در مجموع 10 نمونه از سه شاخه جلبک‌های سبز، قرمز و قهوه‌ای شناسایی شد.درمیان آنهاشاخه جلبک های قهوه ای با 7/2166 گرم برمترمربع بیشترین وزن تر و شاخه جلبک های سبز با 687گرم برمترمربع کمترین وزن تر را داشتند. از شاخه جلبک‌های سبز Codium sp.، sp. Chaetomorpha و Chaetomorpha gracilis و  از شاخه جلبک‌های قرمز سه جنسsp. Hypnea ،sp. Gracillaria ،sp. Laurencia و سه گونه Gracillaria corticata و Laurencia obtasa  و Laurencia papillosa شناسایی شدند. جلبک های شناسایی شده از شاخه جلبک‌های قهوه‌ای، شامل sp. Sargassum ،sp. Padina ،sp. Colpomenia ،sp. Cystoseira وsinuosa  Colpomenia وfimbriata Cystoseira بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and biomass of macroalgae in intertidal zone of Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • P. Nejatkhah Manavi
  • F. Rafiee
  • S. Shariat zadeh
  • Sh. Seifi
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this research, identification and biomass of macroalgae in Jofreh, Naftkesh, Daneshjo, Lian sights in Bushehr Province in winter 1388 (2010) at low, mid and high intertidal zone have been studied. Sampling was done randomly with 0.5 m2 quadrate. Totally 9 genera of green, red and brown macro algae were recognized. Maximum and minimum biomass of algae belonged to brown and green algae with 2166/7and 687g/m2, respectively. The green algae  Codium, sp., Chaetomorpha, sp. , Chatomotpha gracilis and the red algae   Hypnea sp., Gracillaria, sp., Laurencia,sp. , Gracillara corticata, Laurencia papillosa and Laurencia obtuse , also 6 brown algae including Sargassum sp., Padina sp., Colpomenia sp. , Cystoseria sp. ,Colpomenia sinuosa and Cystoseria fimbriata, were recognized.
Key words: 

کلیدواژه‌ها [English]

  • biomass
  • Green algae
  • Red algae
  • brown algae
  • Bushehr
  • Persian Gulf