مقایسه فاکتورهای خونی و میزان رشد ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان Oncorhyncus mykiss در آب لب‌شور و شیرین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

در این تحقیق تغییرات فاکتورهای خونی ومقایسه رشد ماهیان قزل آلا در آب لب شوربا شوری برابر 9/8گرم بر لیتر  و آب  شیرین مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام این تحقیق، تعداد 180 قطعه بچه ماهی قزل آلا با وزن 1/0 ± 1/47 گرم در 6 حوضچه پلی اتیلنی با ظرفیت 5/1 مترمکعب آب رها سازی گردید .  هر تیمار (آب لب شور و آب شیرین)در 3 تکرار انجام گردید . در طول دوره آزمایش کلیه شرایط محیط زیست دیگرثابت نگهداشته شد. غذادهی در طول دوره پرورش به طور یکسان برای هر دو تیمار و با توجه به دمای آب و بیوماس ماهی ها صورت گرفت.
هر 15 روز یکبار از ماهیان زیست سنجی انجام و ثبت گردید. پس از 126 روز ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه انتقال و پس از توزین (گرم) و طول سنجی(سانتی متر) ،خونگیری مستقیم از قلب انجام گردید، وفاکتورهای خونی موردنظر اندازه گیری شد . نتایج نشان داد رشد ماهیان در آب لب شور بعد از مرحله سوم بیومتری افزایش معنی داری نسبت به تیمار دیگر نشان داد. (   05/0 p<  ).
میزان WBC, RBC, Hb ,Hct ,MCV ,MCH ,MCHC ,Lymph ,Throm  و یون پتاسیم درخون ماهیان در آب لب شور افزایش معنی داری نسبت به آب شیرین نشان داد(05/0 > P).   Mono و Neut و Eos و یون سدیم درخون ماهیان آب لب شور و آب شیرین نسبت به هم اختلاف معنی داری نداشتند (05/0 p<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of blood factors and growth of Rainbow Trout in brackish water and fresh water

نویسندگان [English]

  • Sh. Masaeli 1
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 2
  • M. Alizadeh 2
  • H. Negarestan 2
1 Faculty of Marine Science &Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

In this investigation, Rainbow trout fish's growth rate, blood factors were studied in brackish water (10 ds/m) and fresh water.
For doing this research, some 180 young Rainbow trout with a of 47.1 0.1grams were realest in 6 polyethylene tanks with each 1.5m3 water. Two treatments with three replicates were used in this study.
At the time of testing, all environmental conditions were almost constants similar. Feeding at the time of rearing for every replicate, with due attention to water temperature and fish biomass was done. Every fifteen days the process of biometry of fish was done and recorded. After 126 days the live fish were transferred to libratory and after biometry of their weight and length, all desired blood factors were measured using blood from their hearth. The results of four biometry processes showed that fish growth in brackish water was significantly increased (p<0.05). With due attention to other treatments amount of WBC, Hb, HCT, MCV, MCH, MCHC, Lymph, Throm, K in brackish water showed significant in crease as compared with specimens fresh water (P<0.05)
Mono, Neut, Eos, Na+ in brackish water and fresh water did not show any Significant difference. (p>0.05) 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout
  • brackish water
  • fresh water
  • hematological factors
  • growth rate