بررسی اثر ایزوفلاون های روغن سویا بر رشد و رسیدگی اووسیت ها در ماهی گورامی سه خال ماده نابالغ (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم دارویی

2 موسسه تحقیقات شیلات

چکیده

در  این  تحقیق  اثرات  ایزوفلاون های  روغن  سویا  بر رشد و رسیدگی  اووسیت ها  در  ماهی  گورامی نابالغ مورد بررسی قرار گرفت. بدین  منظور  پس از کلر زدایی آب ، ماهیان  با وزنی5/2- 5/1گرم در آب رها شدند. سازگار سازی ماهیان با محیط، به مدت یک هفته انجام شد.
سپس آزمایش ها در 7 تیمار ( 2 تیمار شاهد و 5 تیماراصلی) که هر گروه شامل 10 قطعه ماهی با وزن 5/2-5/1  گرم بود،انجام گرفت. ماهیان هرتیمار، پنج دوز از روغن سویا با مقادیر      10،20،30،40،50میکروگرم برکیلوگرم را به صورت تزریق در عضله زیر باله پشتی (IM) و به مقدار 02/0 میلی لیتر دریافت نمودند و پس از گذشت یک هفته ماهیان تشریح و تخمدان آنها خارج گردیده، و در فرمالین 10 در صد فیکس گردید. سپس مراحل پاساژ بافت صورت پذیرفت ومقاطع بافتی با دستگاه میکروتوم با ضخامت 8 میکرومتر تهیه و رنگ آمیزی با H&E انجام گرفت . سپس میانگین درصد شاخص گنادی، درصد فراوانی سلول های بالغ و نابالغ درتخمدان، میانگین، قطر بزرگترین و کوچکترین تخمک های بالغ و نابالغ و ساختار بافت شناسی ماهیان هر تیمار با گروه شاهد مقایسه گردید.    میانگین درصد شاخص گنادی در تیمار شاهد و کنترل7/5 درصد بود و در تیمار پنجم به 7/ 6(با غلظت 10میکرو گرم در کیلو گرم)در صد رسید.هم چنین با  افزایش دوز محلول ، در صد فراوانی سلول های بالغ و افزایش قطر تخمک های بالغ مشاهده شد.بررسی نتایج حاصل از مقایسه موارد فوق بین تیمارهای مختلف از نظر فاز تکاملی غالب اووسیت ها در هر گروه نشان داد، که استفاده از ایزوفلاون های روغن سویا می تواند سبب تسریع بلوغ نهایی در ماهی گورامی سه خال شود و این تأثیر در دوزهای بالاتر روغن سویا بارزتر بود.                                        

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on effects of isoflavones of Soya oil on growth and maturation of Oocytes of unmature female three-spot Gourami(Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 2
  • M. K. Jazebizadeh 1
  • Z. Samari 1
1 Pharmaceutical Sciences Branch,Islamic Azad University
2 Fisheries Research Organization
چکیده [English]

The effects of Soya oil isoflavones on growth and maturation of Oocytes in unmature Trichogaster trichopterus female is studied. After declorization of aquarium water, unmature female fish specimens with weight of 1.5- 2.5 g were placed in water. The experiments were done in seven treatment (two control treatment and five main treatment),each treatment invoved 10 fish specimens. Main fish treatments received 5 doses of Soya oil with 10, 20, 30, 40 & 50 µg/kg. Injection were intra muscular under dorsal fin of fishes. Seven days after injection fish specimens were kiled, their ovaries were removed and fixed in10% formalin. The routine procedures of preparation of tissue were fpllowed and the paraffin bloks were cut at 5-7 micros, stained with H&E. Then, the mean of gonadosomatic index, frequency percentage of matured and unmatured ovaries, the mean of small and big diameter of mature and unmatured ovaries and histological structures of ovary were compared with control treatments,gonadosomatic index in controls were 5.7% and in the fifth treatment it was 6.7% .Also with increased dose ,frequency percentage of matured and diameter of mature ovaries increased. Results showed the application of Soya oil isoflavones can induce final maturation in Three spot gourami and most effective was more doses of Soya oil (p<0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soya oil
  • isoflavoes
  • Ovary
  • Trichogaster trichopterus