نرسازی در ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum با استفاده از هورمون 17آلفا- متیل تستوسترون از طریق غذا و بررسی اثر آن بر میزان تلفات، عقیمی و جنسیت بینابینی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده

این پژوهش با هدف ایجاد جمعیت تمام نر در ماهی سیچلاید گورخری Cichlasoma nigrofasciatum با تجویز خوراکی هورمون 17آلفا- متیل تستوسترون انجام گرفت. بچه ماهیان سیچلاید گورخری در 7 گروه تقسیم و به ترتیب با استفاده از 30، 60، 100، 150، 200 و 300 میلی گرم هورمون 17 آلفا– متیل تستوسترون (MT) به ازای هر کیلوگرم غذا و یک گروه شاهد (بدون اضافه کردن هورمون)، غذادهی شدند و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. تجویز هورمون به مدت 40 روز ادامه یافت. در این مدت ماهیان در دمای 1±28 درجه سانتی گراد، pH 5/7 تا 3/8 و سختی کمتر از 10±170 میلی گرم در لیتر نگهداری شدند. غذادهی 6 وعده در روز از ساعت هفت صبح تا ساعت 23 انجام گرفت. پس از پایان دوره تجویز هورمون، با هدف تعیین جنسیت، ماهیان به روش ریخت­شناسی (ظاهری) و بافت شناسی مورد بررسی قرارگرفتند. تجویز 100 میلی گرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا و بیشتر از آن، منجر به بروز جمعیت تمام نر گردید که با گروه شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشت (P<0.05). افزایش غلظت هورمون سبب افزایش نرسازی گردید. بر پایه نتایج حاصل از مطالعات بافت­شناسی مشخص گردید که از تجویز 300 میلیگرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا 5/37 درصد تلفات، 6/97 درصد عقیمی و از تجویز 30 میلی­گرم هورمون MT در هر کیلوگرم غذا 8/8 درصد جنسیت بینابینی ایجاد شده است که با گروه شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری داشتند (P<0.05). همچنین مشخص شد استفاده از غذای حاوی هورمون 17آلفا- متیل تستوسترون سبب ایجاد جمعیت تک جنس نر می­شود و بدین ترتیب از تولید مثل نا مطلوب ماهیان در اندازه کوچک جلوگیری می­شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Masculinization of Zebra Cichlid (Cichlasoma nigrofasciatum) with Oral Treatment of 17Alpha-Methyl Testosterone and the Effects on Mortality Rate, Sterilization and Mixed Sexual Fish

نویسندگان [English]

  • S. H. Mosavi Sabet 1
  • A. Zamini 2
  • H. Vahab Zadeh Rodsari 2
  • Z. Morad Khani 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch Tehran
2 Islamic Azad University, Lahijan Branch
چکیده [English]

In this study production of a monosex Zebra Cichlid Cichlasoma nigrofasciatum population was studied. Cichlids fries (7 days) were fed with six different hormonal doses 30, 60, 100, 150, 200 & 300 mg 17alpha-methyl testosterone/kg diet for 40 days. The hormone was added to food by alcohol dry method. During the test, fish were kept in 28±1 in temperature, 7.5 to 8.3 in pH and less than 170±10 mg/lit in water hardness. Fish were fed 6 times, from 6 am to 11 p.m. Results showed that the male numbers obtained in all treatments were more than the control group, and the dose of 100mgMT/kg food was more efficient in sex reversal than others, resulting in all males (P<0.05). Histological results showed dose of 300mgMT/kg food was more efficient in sex sterilizing than the others, resulting in 97.6% (P<0.05). 300mgMT/kg food increased mortality rate to 37.5% (P<0.05). 30mg MT/kg food increased mixed sexual to 8.8% (P<0.05). Hormonal sex reversal is a good method to produce mono sex fish population and limits unwanted breeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Masculinization
  • Zebra Cichlid
  • 17alpha-methyl
  • Testosterone
  • Cichlasoma nigrofasciatum