بررسی پارامترهای فیزیکو شیمیایی و عناصر سنگین در آب رودخانه جاجرود در ناحیه پارچین

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

تحقیق حاضر به منظور اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکو شیمیایی و فلزات سنگین سرب، کادمیم، کروم و نیکل در آب رودخانه جاجرود در ناحیه پارچین انجام گرفت. همچنین امکان همبستگی بین پارامترهای اندازه‌گیری شده با یکدیگر ونیز با فاصله ایستگاه‌ها بررسی شد. کمیت‌های اندازه‌گیری شده با استاندارد آب آشامیدنی و آب‌پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss) از جهت شرب و آبزی پروری نیز مورد بررسی قرار گرفت. نمونه‌برداری در بهمن ماه سال 1387 از 8 ایستگاه در مسافتی حدود 4 کیلومتر انجام شد و ایستگاه‌ها بر اساس روش نمونه‌برداری تصادفی و با در نظر گرفتن امکان دسترسی به محل‌های نمونه‌برداری انتخاب شدند. در نقاط مذکور نمونه‌های آب بر اساس روش‌های استاندارد تهیه و پارامترهای pH, EC, DO و دمای آب توسط دستگاه‌های پرتابل در محیط اندازه‌گیری و سنجش سایر پارامترها در آزمایشگاه انجام گرفت. به منظور اندازه‌گیری فلزات سنگین از دستگاه جذب اتمی شعله ای استفاده گردید. نتایج بیانگر آن می‌باشد که موثرترین پارامترهای آب شامل دما، میزان کدورت، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی و pH بوده و میزان یون فسفات و کل مواد محلول (TDS) از این نظر در مرحله بعد قرار دارند. همچنین نمک کلسیم کلراید مهمترین نقش را در افزایش هدایت الکتریکی در آب منطقه مورد مطالعه داشته و نیز با حرکت به سمت ایستگاه‌های پایین‌تر رودخانه میزان هدایت الکتریکی افزایش و میزان یون نیترات کاهش می‌یابد. مقایسه پارامترهای فیزیکو شیمیایی آب منطقه مورد مطالعه با استاندارد آب آشامیدنی در ایران و آب پرورش قزل‌آلای رنگین‌کمان انجام شد و بر اساس آن میزان کدورت با حد مجاز استاندارد آب آشامیدنی در ایران تفاوت معنی دار)01/0 (P< و میزان کدورت، هدایت الکتریکی، یون کلراید و یون نیترات با استاندارد آب پرورش قزل‌آلای رنگین کمان تفاوت معنی‌دار )01/0 (P< را نشان داد که بر اساس این نتایج کاهش پارامترهای مذکور در آب از جهت شرب و آبزی پروری لازم می‌نماید. بررسی آب منطقه مورد مطالعه از نظر فلزات سنگین سرب، کادمیم، کروم و نیکل، میزان این فلزات را در آب بسیار کم مشخص نمود که ازاین جهت به منظور شرب و پرورش قزل‌آلای رنگین مناسب می‌باشد

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of physicochemical parameters and heavy metals in Jajrood River, Parchin area

نویسندگان [English]

  • E. Shirvani Mahdavi 1
  • H. Pasdar 2
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty of chemistry, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study has been carried out for determination of physicochemical parameters and concentration of Pb, Cd, Cr and Ni in JajroodRiver, Parchin area. The correlation between determined parameters with distance sampling was studied, and then they were compared to standard values in drinking water and to water which is used for breeding Onchorhynchus mykiss. Sample taking was carried out in random in February 2008 for eight stations in the distance of 4km.In the above stations samples were collected with standard methods, and pH, EC, DO, and temperature values were determined by portable instruments. The other parameters were determined in laboratory. In order to study the concentration of heavy metals, flame atomic absorption was employed. The results showed that the most effective parameters in water are temperature, turbidity,total total dissolved solids, dissolved Oxygen and conductivity. The concentration of phosphate and the other soluble materials are less significant. It was found that Calcium Chloride plays the most important role in increasing the electrical conductivity of water. moving down the river conductivity increases, whereas concentration of nitrate ion increases. By comparison of physicochemical parameters of the samples to standard values in Iran, it was found that turbidity of the samples showed significant differences with standard values (P<0.01) for drinking water and turbidity, electrical conductivity, concentration of Chloride ion and nitrate ion of the samples showed a significant difference with standard values for water which is used for breeding Onchorhynchus mykiss (P<0.01). Investigation showed that concentration of Pb, Cd, Cr, and Ni were very low therefore it is suitable for drinking water and breeding Onchorhynchus mykiss

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Jajrood River
  • Physicochemical parameters