مطالعه برخی خصوصیات زیستی ماهی رفتگر خاردار Cobitis taenia، شاخص آب های تمیز رودخانه تالار مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بابل

چکیده

در این بررسی برخی خصوصیات زیستی از جمله سن و رشد همچنین رشد وزنی و رشد طولی ماهی رفتگر خاردار، Cobitis taenia در رودخانه تالار مازندران مورد بررسی قرار گرفت. این بررسی به مدت یک سال از مهرماه 1387 تا شهریورماه 1388، نمونه ها از دو ایستگاه کسلیان و تجونبه فاصله حدود 20 کیلومتر از یکدیگر در رودخانه مذکور بصورت ماهانه صید گردید. صید با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. تعداد410 عدد ماهی رفتگر خاردار به صورت تصادفی از بین ماهیان صید شده برداشت و بررسی شد. از کل ماهیان صید شده، تعداد 158 عدد نر و 119 عدد ماده و تعیین جنسیت بقیه نیز به تعداد 133 عدد به علت نابالغ(نارس) بودن مقدور نگردید. نمونه ها شامل 4 گروه سنی از هر دو جنس ماده و نر بود. نسبت ماهیان نر به ماده 3/1 به 1 بود. رابطه بین طول و وزن برای ماهیان نر W=0/671×TL+0/043 و برای ماهیان مادهW=1/593×TL+0/061 تعیین گردید. پارامترهای رشد معادله برتالانفی، برای ماهیان رفتگر خاردار بود:  09/680 L∞:، 04/0 K:، 106/0:t . تفاوت توزیع فراوانی طولی بین نر و ماده با توجه به سن، معنی دار(01/0P<)بود. نرها در طول های کوچکتر فراوانی بیشتری داشتند و فراوانی آنها برای جنس نر، ماده و نابالغین به ترتیب 4/32، 29 و 5/38 درصد برآورد شده است که می تواند به دلیل بلوغ جنسی زودتر آنها باشد. میانگین طول و وزن ماهیان ماده بیشتر از نر بود. دامنه سنی برای جنس نر، بین 0 تا 2 سال و برای جنس ماده0 تا 3 سال بود. سن غالب 1 و میانگین سن کل ماهیهای بررسی شده 07/1 سال برآورد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of some biological aspects of Cobitis taenia, index of clean water, Talar River (Mazandaran Province)

نویسندگان [English]

  • A. Ashja Ardalan 1
  • S. Bahrebar 2
  • R. Mousavi Nadushan 1
  • S. Vatandoust 3
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Young Researchers Club, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Islamic Azad University, Babol Branch
چکیده [English]

In this study some of the biological aspect like age and growth, length and weight and longitudinal growth of Cobitis taenia which have been fished in Talar River has been reviewed. Samples were taken from two locations, 20 km apart, from Oct. 2008 up to Sept. 2009. Samples were collected monthly by using an Electro-shocker machine .Collectively 410 speciemen of Cobitis taenia were obtained. Fishes have been examined for sex identification and 158 male , 119 Female and 133 immature have been determined from two locations during one year. This sampels belonged to 4 age groups of females and males. The proportion of male to female was 1/3 to 1. The relation between length and weight of males and females was W=0/671×TL+0/043 & W=1/593×TL+0/061. Growth parameters of Vonbertalanfi equation for males and females fish were as follows: L∞:680/09 K: 0/04 t0:0/106. Difference of Length Frequency distribution among males and females regarding the age were significant (P<0/05) the male fish had more frequency in the short length. The frequency for males, females and immatures was estimated to be32/4, 29 and 38/5percent. The weight and length of females was more than males. Average age for males was 0- 2 years and for females is 0- 3. Dominant age and average age for all fish were estimated to be 1 and 1/07 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weight،Length
  • growth parameters
  • Cobitis taenia
  • Talar River
  • Mazandaran