بررسی اثر مس (Cu+2 ) بر میزان کلروفیل a و تراکم جلبک Scenedesmus obliquus

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی ایران

چکیده

محیط های آبی اغلب در معرض آلاینده های مختلف از جمله فلزات سنگین هستند که انتشار آنها به داخل آب ها می تواند مشکلات مخلتفی برای گیاهان بوجود آورد. در این بررسی اثر فلز سنگین مس (Cu+2) بر تراکم و میزان کلروفیل a در جلبک Scenedesmus obliquusمورد مطالعه قرار گرفت. پرورش در غلظت های مختلف ( 2،4،6،8) میلی گرم در لیتر مس و یک شاهد با استفاده از محیط کشت زاندر (z8) در دمای  ˚c2 ± 23 و شدت نور 3000 لوکس به مدت 5 روز انجام شد. سپس فراوانی جلبک ها در زمان های صفر ،24، 48، 72و 96 ساعت با استفاده از لام هموسیتومتر توسط میکروسکوپ نوری شمارش شده و میزان کلروفیل a آنها اندازه گیری گردید. در غلظت کلروفیل a جلبک S.obliquus   بین زمان های مختلف و تیمار های آزمایشی و در میزان تراکم سلولی بین تیمار شاهد و غلظت های متفاوت مس ، بین غلظت های  4/2 با 8/6 mgl-1اختلاف معنی دار بود (05/0  p<). در تیمار شاهد با گذشت زمان میزان تراکم سلولی و غلظت کلروفیل a افزایش نشان داد. در تیمار های فلز مس با افزایش زمان در میزان کلروفیل aو تراکم جلبک سندسموس کاهش دیده شد، بطوریکه با افزایش غلظت مس از 2 تا 8  mgl-1  میزان کاهش تراکم سلولی از 09/72% ( در mgl-12  در ساعت 96 ) به 33/92% ( در mgl-18 در ساعت 96) نسبت به ساعت صفر رسید.
 در این غلظت ها از ساعت 24 مرگ سلولی روی داد. در تیمار شاهد سلول ها در ساعت 96 هنوز در فاز رشد قرار داشتند و افزایش 4/28% نسبت به ساعت 72 دیده شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Cu 2+ on cell number and chlorophyll a content of green alga Scenedesmus obliquus

نویسندگان [English]

  • H. Keyhanian 1
  • F. Rafiee 1
  • K. Mehdinejad 2
  • E. Shirvani 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Inland Waters Aquaculture Research Institute
چکیده [English]

Aquatic environments are often exposed to heavy metals, this can affect aquatic organisms. The effect of Cu 2+ on cell density and chla content of  S.obliquus was studied. The algae were grown for 5 days at temperature of 2± 23  ˚c and light intensity of 300 lux on z8 medium .Copper  treatment was carried out at a concentration of 0 (control) ,2,4,,6 and 8 mgl-1. Cell counting was performed at 0,24,48,72 and 96 hours using heamocytometer and amount of chla was determined at the same hours. There was a significant difference between time and treatments (p< 0.05). The difference of cell density was significant between control and metal concentrations, 2,4 mgl-1 with 6,8 mgl-1. In control groups, the cell density and chla content were increased with time. On the other hand, the content of chla and cell number reduced with Cu2+ . The concentration of Cu2+ from 2 to 8 mgl-1 inhibited cell density from 72.09% ( 2mg.l-1 , 96 h) to 92.33% ( 8mgl-1,96 h), respectively. In the Cu2+ treatments the death of algal biomass was observed in 24 h, but there was an increase in cell numbers of S.obliquus in control and the algae were still on exponential phase at 96 h.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scenedesmus obliquus
  • chlorophyll a
  • Cell number