شناسایی و بررسی تنوع پرتاران در سازه‌های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر، خلیج فارس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی تنوع زیستی کرم‌های پرتار در سازه‌های زیستگاه مصنوعی منگفت صورت‌پذیرفت. ابتدا 3 ایستگاه در نظر گرفته شد. نمونه‌برداری‌ها دو بار در فصول بهار و تابستان 1388 و با 3 تکرار توسط عملیات غواصی و با استفاده از کوادرات، از هر ایستگاه صورت گرفت. در مجموع 7 گونه از پرتاران شناسایی گردید. حداکثر فراوانی پرتاران 64/644 عدد در متر مربع در فصل بهار و حداقل آن 204 عدد در متر مربع در فصل تابستان ثبت گردید. نتایج نشان دادند که گونه Nereis sp. با فراوانی 44/277 عدد در متر مربع (69/32 درصد) در فصول و ایستگاههای نمونه‌برداری شده نسبت به سایر گونه‌ها از تراکم بیشتری برخوردار بوده است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه مشخص نمود که بین دو فصل از نظر تعداد پرتاران اختلاف معنی‌دار وجود دارد (05/0> P).
در بررسی شاخصهای زیستی بالاترین مقدار عددی شاخص تنوع شانون مربوط به ایستگاه (1) در فصل بهار با مقدار 83/1 و کمترین مقدار عددی شاخص تنوع شانون 50/0 مربوط به ایستگاه (1) در فصل تابستان بوده است. در بررسی شاخص‌ها مشخص گردید که فصل بهار دارای تنوع گونه‌ای بیشتری نسبت به فصل تابستان می‌باشد. با توجه به مقادیر به دست آمده شاخص‌های زیستی می‌توان به این نتیجه رسید که منطقه در معرض استرس قرار دارد که وجود استرس می‌تواند بر روی تنوع جمعیتهای بسترزی تاثیرگذار باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and assessment diversity of Polychaeta of Mongoft Artificial Reef structures in Bushehr Province, Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • A. Vosoughi 1
  • H. Hossein Zade Sahafi 2
  • A. Rajabi 1
  • E. Rad 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization
چکیده [English]

The present study was conducted for identification and assessment biodiversity of Polychaeta of Mongoft Artificial Reef structures in BushehrProvince.
At first, 3 stations were selected. Seasonal samples were collected in spring and summer 2009, with 3 replication by diving operations, using Quadrates from each station was done. In total 7 species of Polychaeta were identified.
Maximum frequency of Polychaeta, 644.64 n / m2, in the spring and the minimum number of 204 was recorded in summer.
Results showed that Nereis sp. with 277.44 n / m2 (32.69 %) in the seasons and sampling stations was the most abundant.
ANOVA results identified significant differences between the number of Polychaeta of the two seasons (P<0.05).
In review of the biological indices, greatest Shannon diversity index was in station 1 in the spring with the amount of 1.83 and smallest Shannon diversity index in to  the station 1 was in the summer with the amount of 0.50 has been. Indices were compared to determine that spring was diversity more diverse than summer. Considering the values obtained, biological indices it can be concluded that the region is exposed to stress, and it can affect the diversity of benthic fauna.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Biodiversity
  • Polychaeta
  • Artificial Reefs
  • Bushehr
  • Persian Gulf