بررسی خواص ضدسرطانی Artima urmiana بااستفاده از باکتری سالمونلا تیفی موریوم TA100

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملکان

چکیده

در طی متابولیسم اکسیداتیوی که در بدن صورت می گیرد ، رادیکال های آزاد می توانند به همه ترکیبات موجود در سلول حمله نموده و موجبات تغییرات سلولی و پیری زودرس را فراهم نمایند . امروزه نقش آنتی اکسیدان ها برای برقراری تعادل در سلول ها بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است .
در تحقیق حاضر، آزمون تعیین قدرت جهش زائی بر اساس روش پیشنهادی پرفسورAmes   و همکاران با استفاده از سویه جهش یافته سالمونلاتیفی موریوم TA100   و سه ماده سرطان زای شناخته شده سدیم آزید ، پرمنگنات پتاسیم و کرزول انجام گرفته است . روش کار در این پژوهش بررسی دقیق اثر ضد جهش زائی عصاره های آرتمیای خشک ، سیست و تخم دکپسوله می باشد ، در این بررسی شاهد مثبت ماده سرطان زائی و کشت شبانه سالمونلاتیفی موریوم TA100   و شاهد منفی آب مقطر و کشت شبانه باکتری TA100 بود و نمونه ای مورد بررسی شامل کشت شبانه سالمونلاتیفی موریوم و ماده سرطان زا و ماده مورد آزمایش دارای خواص آنتی اکسیدان بود و بر اساس نتایج بدست آمده از این آزمون تعداد کلنی های برگشتی در سویه سالمونلاتیفی موریوم TA100 و  در صد ممانعت از مواد جهش زا در مجاورت مواد ضد جهش وارد برنامه Spss گردید و با استفاده از آزمون های آماری لون ، اتوا ، ولک و میزان هم واریانسی معنی دار معین شد و به این ترتیب در مواردی که (05/0p) بود فرضیه تحقیق مبنی بر صحت نتایج آزمون تعیین گشت علاوه بر این با استفاده از کروماتوگرافی لایه نازک ( TLC  ) مقدار استاگزانتین موجود در آرتمیای خشک ، سیست و تخم دکپسوله ارزیابی شد . با استفاده از روش طیف سنجی IR   وجود استاگزانتین نیر در عصاره ها تأیید شد .
نتایج حاصل نشان داد آرتمیا ارومیانای موجود در دریاچه ارومیه و دیگر آب های شور اثر ضد جهشی قوی داشتند و این اثر ضد جهش زائی و ضدسرطانی  ، 85 درصد در تخم دکپسوله شده ، 70درصد در آرتمیای کامل خشک و100درصد در سیست مشاهده شد و مطابق فرمول Ong   در صورتیکه اثر ضد جهش زائی بالای 40درصد باشد ماده مورد آزمایش قدرت ضد جهش زائی بالا دارد . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of anti carcinogenic effect of Artemia urmiana by using method of Ames

نویسندگان [English]

  • S. Mehrabian 1
  • M. Abbasi 2
1 Faculty of Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Malakan Branch
چکیده [English]

Free radicals are produced during oxidative metabolism in body and they can attack to all of component of cells and cause cellular changes and early aging. Antioxidant materials role for balance maintenance in cells has currently attracted more attention.
The aim of this study is investing of antimutation effect of Artemia, cyst and decapsulated egg extract by Ames test and Salmonella typhimurum TA 100 strain.
These extract prevent reverse mutation caused by carcinogenic materials. In comparison with positive controls (sodium azid, KMno4, cresol) and negative control (distilled water) antimutagenicity properties of Artemia was evaluated and confirmed. In addition, the value of Astaxanthin in those extracts was assayed. for quality analysis and separation of Astaxanthin, we used TLC chromatography and column chromatography, respectively. Then, the presense of Astaxanthin in these extracts was confirmed by spectrometer IR test. The results showed that antimutagenicity properties of Artemia urmiana are the same with other salty water Artemia. Antimutagenicity and anticarcinogenicity properties in decapsulated egg, dried artemia and cyst are %85, %70 and %100 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia urmiana
  • Anticarcinogenicity
  • Ames test
  • Antioxidant