سنجش میزان تجمع فلزات سنگین در ماهیان سفید (Rutilus frisii kutum) وکپور(Cyprinus carpio) دریای خزر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشکده شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

امروزه در صنایع غذایی , آبزیان دریایی سهم عمده ای از تولید پروتئین را دارا می باشند. بنابراین اطمینان از سلامت و بهداشت پروتئین تولید شده از اهمیت زیادی برخوردار است. فلزات سنگین با توجه به خواص فیزیکی, شیمیایی و زیستی که می توانند منبع مهم آلودگی برای آبزیان دریایی باشند. معضل آلودگی منابع آبی به فلزات سنگین ,ضروری بودن سنجش این فلزات در آب و جانداران دریایی(به عنوان یک ماده ی غذایی) به خصوص ماهیان مورد مصرف انسان, که در چرخه ی غذایی به اکوسیستم انسانی می رسد را اثبات می کند. در این تحقیق غلظت گروهی از فلزات سنگین در گوشت دو گونه ماهی پر مصرف سفید(Rutilus frisii kutum)و کپور (Cyprinus carpio) در سفره ی غذایی مردم ایران, در حوضه سواحل جنوبی دریای خزر با روش دستگاهی طیف سنجی جذب اتمی شعله ای(A.A.S) مورد سنجش قرار گرفت. میانگین غلظت فلزات سنگین روی٬ کادمیوم٬ آهن و مس در بافت خوراکی ماهی سفید به ترتیب 015/1 400/32, 157/0 205/1, 200/0 716/90 و 215/0 455/9 میکرو گرم بر گرم ((µg g-1 وزن خشک نمونه و میانگین غلظت فلزات سنگین روی٬ کادمیوم٬ آهن و مس در بافت خوراکی ماهی کپور نیز به ترتیب 282/0 204/30, 179/0 353/1, 267/0 887/85 و 178/0 144/9 میکروگرم بر گرم((µg g-1 وزن خشک نمونه اندازه گیری شد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metals in Rutilus frisii kutum and Cyprinus carpio Fishes of Caspian Sea

نویسنده [English]

  • A. Elsagh
Faculty of chemistry, Islamic Azad University, North Tehran branch
چکیده [English]

The proteins in fish, as well as other aquatic animals has nowadays become an important protein source in many people's diets around the world and as a results, there has been a growing interest to ensure the health of this important food source. Heavy metals due to their specific physical and chemical characteristics as well as their effects on various ecosystems are considered as a major contaminant of marine environments. Therefore determining the level of heavy metals in water and aquatic species, as a link in the food chain of human beings, is of a great importance. In this study, levels of some heavy metals were evaluated,using  flame atomic absorption spectroscopy (A.A.S) technique, in tissues of two commonly consumed fish in Iran namely Rutilus frisii kutum and Cyprinus carpio collected from the south coastline of the Caspian Sea. The average concentration of  Zn , Cd , Fe and Cu were detected as (μg g-1) dry weight of Rutilus frisii kutum’s tissues : 32.400 1.015, 1.205 0.157, 90.716 0.200 and 9.455 0.215 respectively. These values for Cyprinus carpio were detected as: 30.204 0.282, 1.353 0.179, 85.887 0.267 and 9.144 0.178. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Caspian Sea
  • Rutilus frisii Kutum
  • Cyprinus carpio
  • Heavy metals
  • Atomic Absorption Spectroscopy