پراکنش گونه های مختلف صدف محار مروارید ساز(Pinctada spp.) و تخمین فراوانی صدف محار Pinctada radiata (Leach, 1814) در سواحل بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده میگوی کشور، بوشهر

چکیده

پراکنش ذخائر صدف های محار مروارید ساز (Pinctada spp.) در خط ساحلی بوشهر(موقعیت جغرافیائی ´38  ˚50 و ´27  ˚29 تا ´41  ˚52 و´ 17  ˚27) در خلال یکسال از  شهریور ماه 1387 تاتیر 1388 و ارزیابی ذخایر گونه Pinctada radiata در چهار ماه سال (شهریور، اسفند، اردیبهشت و تیر) به اجرا گذاشته شد. در این تحقیق مناطق تجمع صدف های محار (زنده و کفه های خالی) در خط ساحلی بوشهر شناسائی گونه های مختلف و زی توده این گونه radiata .P (در سواحل گناوه که صدف به صورت زنده دیده شد) تخمین زده شد.
نمونه برداری شهریور ،اسفند،اردیبهشت ،تیراز 4 منطقه و در هنگام جزر کامل دریا انجام گردید. در هر منطقه تعدادی نقاط در خطوط عرضی، به شکلی که کل منطقه را مورد پوشش قرار دهد، انتخاب گردید. نمونه برداری در خطوط عرضی با پرتاب یک یا دو کوادرات (25/. متر مربع) به صورت تصادفی انجام گردید. نمونه ها شناسائی و شمارش شده و برای کارهای آزمایشگاهی بیشتر روی برخی از نمونه ها، تعدادی از هر نمونه در کیسه های پلاستیکی جمع آوری و به آزمایشگاه پژوهشکده میگوی بوشهر منتقل گردید. در این تحقیق پراکنش گونه ها در مناطق مختلف با درصدگیری از کل نمونه بیان گردیده است. وابستگی گونه ای میان مناطق و ایستگاه های نمونه برداری شده، با فرمول سورنسن (Sorensen) محاسبه گردید..
در سواحل مورد بررسی پراکنش صدف های محار در مناطق گلستان، اولی، نایبند و گناوه مشاهده گردید. سواحل گلستان و گناوه بیشترین وابستگی فونی (49 درصد) را نشان دادند، در حالیکه بین سواحل گلستان و نایبند کمترین وابستگی فونی (25 درصد) وجود داشت. در سواحل گناوه صدف محار (P. radiata) به شکل زنده نمونه برداری گردید. میانگین زی توده این گونه در منطقه گناوه حداکثر 5/60 صدف در 100 متر مربع در تیر ماه و حداقل 3 صدف در 100 متر مربع در اسفند ماه تخمین زده شد. میانگین زی توده تخمین زده شده در دوره طول برررسی برای این گونه 7/27 صدف در 100 متر مربع ( 2/24±) بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Distribution of Pearl oysters (Pinctada spp.) and estimation of abundance of Pinctada radiata in Bushehr coastal areas, Persian Gulf

نویسنده [English]

  • N. Niamaimandi
Iran Shrimp Rsearch Center, Bushehr
چکیده [English]

Study on distribution of pearl oysters (Pinctada spp.) throughout the period of September 2008 – 2009 and stock assessment of Pinctada radiata in the four months (September, March, May and July) of the year were carried out in Bushehr coastal areas (from 50˚ 38´ - 29˚ 27´ to 52˚ 41´ – 27˚ 17´). The objectives of this study were identifying location of pearl oysters (Pinctada spp.) and also estimation of abundance of Pinctada radiata (live shell) in Bushehr coasts.
 Regular samples were obtained at some months of a year from in four areas at low tide. Some transects were selected at random direction in every area, to cover all the shell beds. In each transects one or two sampling quadrats (0.25 m2) were placed at random. Samples (empty and live bivalves) were identified and counted. Some of the samples were transferred to a bag and taken back to the institute lab for identification and further analysis. In this study the percentage of samples was used to show the distribution of the species in different areas. Faunal corelation between stations was calculated by Sorensen formula.
In the studied areas, distribution of oyster shell was identified in the Golestan, Ouli, Nayband and Ganaveh. Maximum faunal corelation (49%) was found between Golestan and Ganaveh while Golestan and Nayband showed minimum faunal corelation (25%). In the shore line area of Genaveh live oyster, Pinctada radiata were sampled. The abunce estimation of this species was maximum in July (Tir) 60.5 shells per 100 m2 and minimum in March (Esfand) 3 per 100 m2. Mean abundance for this species was estimated to be 27.7 ± 24.2 shells per 100 m2.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution
  • Pearl oyster
  • Pinctada radiata
  • Bushehr
  • Persian Gulf