شناسایی و بررسی تنوع سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت واقع در استان بوشهر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 سازمان تحقیقات شیلات ایران

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی تنوع زیستی سخت پوستان در سازه های زیستگاه مصنوعی منگفت صورت پذیرفت. ابتدا 3 ایستگاه در نظر گرفته شد. نمونه برداری ها دو بار در فصول بهار و تابستان 1388 و با 3 تکرار توسط عملیات غواصی و با استفاده از کوادرات به ابعاد 35 × 35 سانتی متر ، از هر ایستگاه صورت گرفت. در مجموع 10 گونه از سخت پوستان وابسته به دو راسته ده پایان و بارناکل ها شناسایی شد ، راسته بارناکل ها با تعداد 1508 عدد در متر مربع ( 8/52 درصد ) بیشترین فراوانی را داشت. حداکثر فراوانی سخت پوستان 768 عدد در متر مربع در فصل بهار و حداقل آن 211 عدد در متر مربع در فصل تابستان ثبت گردید . نتایج نشان داد که خانواده Palaemonidae از راسته ده پایان با فراوانی 761 عدد در متر مربع ( 6/26 درصد ) در فصول و ایستگاههای نمونه برداری شده نسبت به سایر گونه ها از تراکم بیشتری برخوردار است. نتایج حاصل از آنالیز واریانس یکطرفه مشخص نمود که بین دو فصل از نظر تعداد سخت پوستان اختلاف معنی دار وجود دارد (05/0> P).
در بررسی شاخص های زیستی بالاترین میزان شاخص تنوع شانون مربوط به ایستگاه (1) در فصل بهار برابر با 80/1 و کمترین میزان شاخص تنوع شانون برابر با 99/0 مربوط به ایستگاه (3) در فصل تابستان بود. در بررسی شاخص ها مشخص گردید که فصل بهار دارای تنوع گونه ای بیشتری نسبت به فصل تابستان می باشد. با توجه به نتایج شاخص های زیستی مشخص گردید که منطقه در معرض استرس قرار دارد . استرس می تواند بر روی تنوع جمعیت های بسترزی تاثیرگذار باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and diversity assessment of crustacea of Mongoft Artificial Reefs in Bushehr Province , Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • A. Vosoughi 1
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 2
  • A. Rajabi 1
1 Faculty of Marine Science & Technology , Islamic Azad University , North Tehran Branch
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran
چکیده [English]

The present study aimed at identification and assessment of biodiversity of crustacea of Mongoft Artificial Reefs in BushehrProvince and was conducted in 2009.
Seasonal samples were collected in spring and summer, with 3 replication in 3 stations by diving operations , using a quadrate with dimensions of 35 × 35 cm. In total 10 species of crustacea identified were related to  two orders Decapoda and Cirripedia.
Barnacles with 1508 number per m2 (52.8 %) had the highest frequency. Maximum frequency of crustacea, 768 / m2 , in spring and the minimum number of 211 was recorded in summer.
            Results showed that Palaemonidae family of Decapoda with 761 n / m2 ( 26.6 % ) in the seasons and sampling stations was more abundant compared to other species.
ANOVA results identified between the two seasons numbers of Custacea. ( P<0.05).
In review of the biological indices, highest Shannon diversity index value was in station 1 in spring with the amount of 1.80  and lowest Shannon diversity index value in  the station 3 in summer with the amount of 0.99. Indices used to determine that spring species diversity was more than summer. Considering the values obtained for biological indices it can be concluded that the region may be exposed to stress. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • identification
  • Biodiversity
  • Crustacea
  • Artificial Reefs
  • Bushehr
  • Persian Gulf