تأثیر جیره های غذایی مختلف بر شاخصهای ضریب رشد ویژه و درصد افزایش وزن نوزاد فرشته ماهی (Pterophyllum scalare )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

چکیده

عوامل زیاد و متنوعی بر میزان بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare) تأثیر دارند، در این راستا نوع غذای مصرفی یکی از تأثیرگذارترین عوامل محسوب می شود. در این تحقیق ، تاثیر3 نوع جیره غذایی، بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه و افزایش وزن نوزادان فرشته ماهی در یک دوره زمانی 30 روزه مورد مطالعه قرار گرفت . تیمارهای غذایی شامل کرم خونی خشک پودر شده ، سیست پوسته زدایی شده آرتمیا و کرم خونی خشک پودر شده به همراه سیست پوسته زدایی شده آرتمیا بود. هر تیمار ، سه تکرار داشت. برای این کار از 9 دستگاه آکواریوم به ابعاد 30 × 40 × 60 سانتی متر استفاده گردید. دمای آب در 31 درجه سانتی گراد تنظیم گردید. طی این مدت سایر متغیرها شامل دما ، pH و میزان اکسیژن محیط برای همه تیمارها، یکسان و مشابه تنظیم گردید.
نتایج به دست آمده نشان داد که نوع جیره غذایی بر میزان شاخصهای ضریب رشد ویژه (SGR) و افزایش وزن (WG) تأثیر بسزایی داشته و حداکثر میزان شاخص ضریب رشد ویژه مربوط به تیمار غذایی کرم خونی خشک با مقدار 0083/0±0350/0 و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا با مقدار 0075/0 ± 0189/0 بود. حداکثر شاخص افزایش وزن، مربوط به تیمار غذایی کرم خونی خشک برابر 102/73  444/194 و حداقل آن مربوط به تیمار غذایی سیست پوسته زدایی شده آرتمیا برابر 596/39  318/80  بدست آمد .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of diet on special growth rate (SGR) and weight growth (WG) of Angel fish fry's (Pterophyllum scalare)

نویسندگان [English]

  • S. Abdolbaghiyan 1
  • A. Matinfar 2
  • Sh. Jamili 2
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran
چکیده [English]

There are several factors affecting Angel fish fry's (Pterophllum scalare ) survival and quality and the type of diet as the most important factor. In this study, the effect of three different diets of food on special growth rate (SGR) and weight growth (WG) during 30 days has been studied. Food treatments including dried blood worm, Artemia decapsulated cysts and dry blood worm together with Artemia decapsulated cyst. For each food diet three replications took place. For this research 9 aquaria with 60×40×30 centimeter dimension were allocated to the treatments .Temperature of the water was set in 31 degree centigrade. Other factors such as temperature, pH and oxygen were similar for all treatments.
The results of this search showed that the type of food affects the Angel fish fry's SGR and WG and the maximum SGR belonged to dry blood worm food treatment resulting 0.0350 ± 0.0083. And the minimum amount belonged to Artemia decapsulated cyst resulting in 0.0189 ± 0.0075. For the weight growth (WG) the maximum belonged to dry blood worm as 194.444 ± 73.102 and the minimum belonged to Artemia decapsulated cyst which is 80.318 ± 39.596.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angel fish
  • Pterophllum scalare
  • Artemia cyst
  • dry blood worm
  • special growth rate
  • weigh growth