اندازه‌گیری و مقایسه فلزات سنگین (Zn، Mn، Cu، Fe) در ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

3 واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی

4 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر در زمستان 1388، به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین منگنز، مس، روی و آهن در بافت های عضله، کبد و آبشش ماهی بیاه (Liza abu) رودخانه های کارون و بهمنشیر استان خوزستان انجام گرفت. جهت استخراج فلزات از بافت­های مورد مطالعه از روش هضم شیمیایی مرطوب و تعیین غلظت فلزات سنگین به وسیله دستگاه جذب اتمی صورت پذیرفت. بالاترین غلظت منگنز، مس، روی و
آهن 013/0±706/0، 020/0±428/0، 40/0±74/11، 08/0±04/14 میلی گرم در کیلوگرم و پایین ترین غلظت منگنز، مس، روی و آهن 012/0±646/0، 033/0±289/0، 26/0±74/9، و 34/0±81/11 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد. میزان غلظت فلزات روی و منگنز در کبد، آبشش و عضله در نمونه ماهی بیاه رودخانه کارون اختلاف معنی داری با نمونه های ماهی بهمنشیر نداشت )05/0.(P≥ میزان مس در کبد و عضله در نمونه های هر دو رودخانه دارای اختلاف معنی دار بود )05/0 .(P<اما میزان مس در کبد و عضله با آبشش اختلاف معنی داری با نمونه های ماهی بهمنشیر نداشت
)05/0 .(P≥ میزان آهن در آبشش و کبد نمونه های هر دو رودخانه اختلاف معنی داری نداشت )05/0.(P≥ اما در عضله اختلاف معنی داری داشت )05/0(P<.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measurement and comparison of heavy metals (Mn, Cu, Zn,Fe) in Liza abu in the Karoon and Bahmanshir Rivers in Khoozestan Province

نویسندگان [English]

  • A. Askary Sary 1
  • M. Khodadadi 1
  • M. Kazemian 2
  • M. Velayatzadeh 3
  • M. Beheshti 4
1 Islamic Azad University, Ahvaz Branch
2 Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch
3 Islamic Azad University, Khoozestan Sciences and Research Branch
4 Faculty of Natural Resources and Agriculture, Islamic Azad University, Tehran Sciences and Research Branch
چکیده [English]

We assessed concentration of heavy metals Mn, Cu, Zn and Fe in the muscle, liver and gill tissues of Liza abu in Karoon and Bahmanshir Rivers in Khoozestan Province in winter 2009. Metals were extracted from the tissues using wet digestion method. Concentration of the heavy metals were measured by Atomic Absorption Spectrophotometer. The highest concentration of Mn, Cu, Zn and Fe was 0.706±0.013, 0.428±0.020, 11.74±0.40, 14.04±0.08 mg/Kg. and the determined lowest concentration of Mn, Cu, Zn and Fe was 0.646±0.012, 0.289±0.033, 9.74±0.26, 11.81±0.34 mg/Kg. respectively The results showed concentration of heavy metals Mn and Zn in the muscle, liver and gill of Liza abu in Karoon and Bahmanshir Rivers found no significant difference between them (P≥0.05). Cu in the muscle and liver showed a significant difference (P≤0.05), but in gill there was no significant difference (P≥0.05). Fe in the liver and gill showed no significant difference (P≥0.05) but in the muscle there was a significant difference (P≤0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Liza abu
  • Karoon
  • Bahmanshir
  • Khoozestan Province