تاثیر عصاره سیلی مارین بر سیستم ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجه با سم دیازینون

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدرشته شیلات دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، عضو باشگاه پزوهشگران جوان

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران

3 دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال،دانشکده علوم و فنون دریایی

5 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی بهبهان

چکیده

امروزه، ورود سموم کشاورزی به آب سطحی یکی از بزرگترین معضلات زیست محیطی است که می­تواند حیات آبزیان را به خطر اندازد. تاثیر این آلاینده­ها بر سیستم ایمنی ماهی­ها موجب تضعیف آن و افزایش حساسیت ماهی­ها نسبت به پاتوژن­ها گردیده است. دیازینون، یکی از مهمترین سموم ارگانوفسفره است که در بسیاری از مناطق کشاورزی مورد استفاده قرار می­گیرد و در آب­های سطحی ایران نیز یافت می­شود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سم دیازینون بر سیستم ایمنی ماهی­ها و استفاده از عصاره گیاه خار مریم، سیلی مارین در کاهش اثر سوء این سم بر سیستم ایمنی ماهی قزل­آلای رنگین کمان است. کاهش سطح پراکسیداز پلاسما، IgM، کمپلمان تام، لیزوزیم در ماهی­هایی که در معرض دیازینون قرار داشته­اند به خوبی نشان دهنده تاثیر سم دیازینون بر سیستم ایمنی ماهی­ها در طولانی مدت است. حال آنکه در ماهی­هایی که با مکمل سیلی­مارین تغذیه شده­ و در مواجه با سم قرار گرفته­اند، تغییر معنی­داری(05/0 P<)  در مقایسه با ماهی­های گروه کنترل مشاهده نگردید، که این امر نشان دهنده تاثیر تقویتی و حفاظتی سیلی­مارین بر سیستم ایمنی ماهی­های قزل­آلای رنگین کمان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Silymarin extract on immune system of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss ) challenged by diazinon

نویسندگان [English]

  • K. Ahmadi 1
  • A. Matinfar 2
  • A. R. Mirvaghefei 3
  • B. Ataeimehr 4
  • M. Banaee 5
1 Islamic Azad Universtiy, North Tehran Branch. Member of Young Researchers Club
2 Iranian Fisheries Research Organization
3 Tehran University, Faculty of Natural Resources
4 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University , North Tehran Branch
5 University of Shahid Chamran Ahvaz, Environment and Natural Resource College
چکیده [English]

To date, discharge of agriculture pesticides into surface water is one of the biggest environment problems that can threaten the aquatic life. Impact of pollutants on the fish immune system can result in sensitivity and becoming vulnerable to pathogens. Diazinon, one organophosphate pesticides that used in many agriculture areas of Iran, is found in surface water. The purpose of this study was to evaluate effects of diazinon on fish immune system and use of Milk thistle plant extract, Silybum mariamum, in to reducing adverse effects of this toxin on the immune system of rainbow trout. Significantly reduced plasma levels of peroxidase, IgM, total complement, lysozyme of fish that had been exposed to diazinon have well illustrated the impact of diazinon on immune system in long periods. While, no significant change was observed in the fish nourished by complementary diet and challenged by toxin compared with control fish group that indicated this protective and amplified effect of silymarin on immune system of rainbow trout.

کلیدواژه‌ها [English]

  • diazinon
  • silymarin
  • Rainbow trout
  • immune system