بررسی بیولوژی تولید مثل ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus در رودخانه بابلرود استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

این تحقیق از 15 شهریور ماه سال 1387 تا 15 مرداد ماه 1388 در  رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر روی ماهی سفید رودخانه ای Leuciscus cephalus)) انجام گرفت. نمونه برداری ها به صورت ماهانه و با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صورت گرفت. در مجموع 441 عدد ماهی سفید رودخانه ای صید گردید. بیشترین تعداد ماهیان در مرحله 3 با فراوانی 02/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 6 رسیدگی جنسی با فراوانی 55/8 درصد قرار داشتند. از لحاظ جنسیت بیشترین تعداد ماهیان نر در مرحله 3 رسیدگی جنسی با فراوانی 55/20 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 6 رسیدگی جنسی با فراوانی 22/7 درصد جای گرفتند. در ماهیان ماده نیز بیشترین درصد آنها، در مرحله 3 رسیدگی جنسی با فراوانی 34/21 درصد و کمترین تعداد آنها در مرحله 7 رسیدگی با فراوانی 70/8 درصد بودند. میانگین قطر تخمک در ماهیان ماده از آبان ماه تا اردیبهشت ماه روند کاملا صعودی داشت و میانگین قطر آن در اردیبهشت ماه به 90/1283/69 میکرون رسید.
 حداقل هم آوری مطلق 3005، حداکثر آن 13194 و میانگین آن 8038 عدد تخمک برآورد گردید. میانگین درصد شاخص رسیدگی جنسی (GSI) برای ماهیان سفیدرودخانه ای نر 94/047/1 درصد و برای ماهیان سفیدرودخانه ای ماده 83/195/2 درصد بدست آمد. میانگین ضریب کیفیت یا ضریب چاقی یا Cf برای ماهیان نر 14/012/1 و برای ماهیان سفید رودخانه ای ماده 15/017/1 بدست آمد. با توجه به این بررسی زمان تخمریزی ماهی سفید رودخانه ای از اواسط اردیبهشت تا اواخر خرداد ماه است و نوع تخمریزی آنها به صورت یک مرحله ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation on reproduction biology in Leuciscus cephalus at Babolrud River (Mazandaran Province).

نویسندگان [English]

  • A. Ashja Ardalan
  • A. Vosoughi
  • E. Rad
Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study was carried out in Babolrood river ( Mazandaran province) from 5 September 2008 to 6 August 2009 on Leuciscus cephalus ( mahi sephid rood khanei ). The sampling was montly and samples were collected by Electroshocker. In total 441 Leuciscus cephalus were caught.Maximum fish abundance in stage 3 with 21.02 percent and the lowest number in sex maturation stage 6 with a frequency of 8.55 percent were. Maximum number of fish in terms of male gender in sex maturation stage 3 with the frequency of 20.55 percent and the lowest number was in step 6 with a frequency of 7.22 percent.
The highest percent of female, in sex maturation stage 3 with 21.34 percent and the lowest number in step 7with a frequency of 8.70 percent were found.
The mean diameter of oocytes in female fish from November to May was in ascending trend and mean was in May (69.83 ± 12.90 µ). The absolute fecundity minimum was 3005, maximum was 13194 and mean egg number was estimated to be 8038.
The average percentage of gonad somatic maturation index (GSI) for males was 1.47 ± 0.94, for female was 2.95 ± 1.83 respectively. The total mean of condition factor (CF) was evaluated to be 1.12 ± 0.14 for males and 1.17 ± 0.15 for females. According to this review spawning time is from mid-May to late June and their spawning type once a time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mahi sephid rood khanei
  • Leuciscus cephalus
  • Reproduction
  • sex maturation
  • Babolrud River
  • Mazandaran