مطالعه هیستوشیمیایی وهیستولوژیک بافت تخمدان و کبد ماهی مولی ماده ( Pociliae sphenops)، در سه گروه مولد، پیش مولد و نابالغ

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی خصوصیات هیستوشیمیایی و هیستولوژیک تخمدان و کبد ماهی مولی ماده در سه گروه سنی مولد، پیش مولد و نابالغ در تاریخ بهمن ماه 1388 در مجتمع آزمایشگاهی دانشگاه علوم و تحقیقات واحد تهران انجام پذیرفت از هر گروه تعداد 10 عدد ماهی مولی جهت انجام مراحل هیستوشیمیایی در تعیین عناصر لیپید و پروتئین کل بافت مورد بررسی قرار گرفتند. تخمدان ها وکبد های استحصال شده در ماهیان فوق الذکر در فریزری با دمای 70- تا زمان انجام آزمایشات نگهداری شدند. تعداد 12 عدد مولی به منظور انجام مراحل بافت شناسی و مشاهدات کیفی توسط میکروسکوپ نوری( رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین،  رنگ آمیزی کلسیمVon- kossa  ورنگ آمیزی لیپید Sudan- Black B ) مورد بررسی قرار گرفتند. زمایشات آ
 
    با توجه به نتایج حاصل از آنالیز داده ها میزان لیپید و پروتئین تخمدان در هر سه گروه مولد(4 ماهه)، پیش مولد(3 ماهه) و نابالغ(5/1 تا 2 ماهه) تفاوتهای معناداری(P<0.05 ) از خود نشان دادند که در این میان تخمدان گروه نابالغ(242/0±532/3 a ) و (a 004/0±119/0)                                 ، پیش مولد) 05/0±578/0b ( و (07/0±109/0ab (و مولد( 007/0± 198/0 ab) و ( 0.000± 009/0 b ) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان لیپید  و پروتئین را به خود اختصاص دادند . در بافت کبد نیز اختلافات معنادار P<0.05)) در میزان لیپید و پروتئین در هر سه گروه دیده شد. میزان پروتئین بافت کبد در گروه نابالغ(008/0± 074/0 a ( از گروه پیش مولد)  003/0± 024/0 b) و مولد( 002/0 ±019/0 ab ) بالاتربود. اندازه گیری مقدار لیپید در بافت کبد ماهیان حاکی از بیشتر بودن این عنصردر گروه پیش مولد(320/0±746/1  (abنسبت به گروه مولد)220/0 ±262/1b (و نابالغ)  025/0±330/0 (aبود. رنگ آمیزی کلسیم در بافت های کبد و تخمدان نیز نشان دهنده افزایش تراکم این عنصر با نزدیک شدن به دوره بلوغ است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The histochemical and histological survey of female Mullie liver and ovary (Pociliae sphenops) on three groups (adult, preadult and immature)

نویسندگان [English]

  • Sh. Farahani
  • Sh. Jamili
Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

This research was performed in order to survey the histochemical and histological factors of female Mullie  ovary and liver ( Pociliae sphenops)on three groups(adult, preadult and immature) in 2008 at laboratory complex of Science and ResearchUniversity. Then 10 numbers of each group(totally 30) were evaluated to determine the histochemical factors(liver and ovary protein and lipid). The tissues were kept in -70 ċ to do the rest of experiments. Also 12 numbers were surveyed to do the histological process and observation by light microscope(Hematoxilin-Eosin, Von- kossa for calcium and Sudan- Black B for lipid). According to statistical analysis, protein and lipid percentages of ovary tissue on three groups, adult(4-month-old), preadult(3-month-old) and immature(1.5- month-old) revealed the significant variation(P<0.05) and immature, preadult and adult groups had respectively the most and least lipid and protein percentages of ovary. The significant variations (P<0.05) also were seen by liver protein and lipid. The immature livers protein was higher than preadults and adults. The measurement of liver total lipid showed that preadult lipid was more than adult and immature. Calcium staining in both liver and ovary tissues expressed that this element will increase during growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female Mullie
  • liver
  • Ovary
  • histochemistry
  • Histology