بررسی ترکیب های لیپیدی قلم های دریایی Virgularia gustavianaدر خور سورو ,بندر عباس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال,دانشکده علوم فنون دریایی

چکیده

قلم های دریایی یک گروه خاص ازانتوزوآها ها می باشند. این جانوران بنتیک و چسبیده به بستر می باشند.نمونه های قلم های دریایی با گشت زنی در منطقه بین جذرو مدی خور سورو در خلیج فارس در زمان جذر کامل در فصل پاییز ابان ماه 1388 جمع اوری شد. نمونه ها از لحاظ مورفولوژی و اسپیکول ها مورد بررسی قرار گرفتند. قلم دریایی  متعلق به خانوادهVirgularridae  وگونه  Virgularia gustavianaبود. توده زنده آنها در منطقه   77/ 10گرم بر متر مربع در ابان ماه محاسبه شد. عصاره های کلروفرمی و هگزانی بدست آمده به روش استخراج چربی سرد، توسط دستگاه GC-MS وGC HPTL  مورد بررسی قرار گرفت. تعیین پروفایل استرولی این عصارها توسط  GC HPTL  مورد بررسی قرار گرفت و نتایج نشان داد 96/21درصد از بدن جانور قلم دریا را چربی تشکیل داده است. درصد مواد غیر قابل صابونی  87/3 درصد بود . مقدار کل استرول ها  31/5680 میلی گرم بر کیلوگرم بود و همچنین  مقدار کلسترول  38/1910 میلی گرم بر کیلوگرم و معادل 95/57 درصد از کل استرول ها را تشکیل می داد. بررسی پروفایل اسیدهای چرب نشان داد که ترکیباتی مانند  متیل-آرشدونات با 17/54 درصد از عصاره هگزانی , هپتادکان    با 25/ 44 درصد و بتا-بیس بولان-ss  -سیکلوهگزن-1 با   16/  18 درصد و در عصاره ی کلروفرمی یافت می شوند. این پژوهش نخستین گام جهت شناسایی جنس و گونه قلم دریایی و ترکیبات لیپیدی ان  در سواحل ایرانی خلیج فارس محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on main lipid of the seapen Virgularia gustaviana in the Sorou Etaury, Bandar Abbas costal zone,Persian Gulf

نویسندگان [English]

  • Sh. Safaeian
  • A. Esmaieili
  • Sh. Sharifi
Faculty of Marine Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Sea pens or pennatulaceans are a highly specialized group of anthozoan coelenterates. They are bentic sessile animals. Sea pens were collected   by wading at low tide in inter tidal zone From Bandar Abass Costal area in autumn 2009.Sea pens were studied by morphologically trails as well as espiculs .  Sea pens   identified by classification keys and also acid digestion method, and samples were sent to academic center of California for conferm ation. Comparing identification keys genus from Virgularidae family was identified, it consisted of     Virgularia  gustaviana  . Sea pen,s distribution showed a patchy form in the   intertidal zone. Sea pen,s biomass was   determed to be 10.77 g/m2 in Souru Estuary. Sea pens contain large quantities of lipids in their tissues; these lipids may be either structural or for storage .in this study, lipid percentages of Virgularia gustavianawere measured and percentage of sterol profile  was assessed. Total lipid of Virgularia gustaviana was 21.96 percent and sterol profile which was5680.31mg/kg contain cholesterol 1910.38mg/kg that equal57.95 percent of total sterol and brassicasterol ,campestrol ,campestanol ,stigmasterol ,beta-sitosterol  were measured.  Fatty acid profiles was measurd by GC-Mass and Heptadecan 44.25 % beta.-Bisabolene ss Cyclohexene'1,18.16 %, and Metyl arachidonate 54.17 % was assessed. This research is first step in sea pen identification and it,s lipid components in Iranian coastal waters of   Persian Gulf.
n was higher than preadults and adults. The measurement of liver total lipid showed that preadult lipid was more than adult and immature. Calcium staining in both liver and ovary tissues expressed that this element will increase during growth and development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sea pen
  • Anthozoa
  • Persian Gulf
  • Virgularidae
  • structural lipid Souru Etuary
  • Bandar Abbas