بررسی اثرات ضد جهش زایی عضله ، غضروف، کبد یک گونه کوسه خلیج فارس Sphyrna lewini توسط باکتری Salmonella typhimpium

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

غضروف ، کیسه صفرا و عضله ی کوسه ماهیان دارای ترکیبات زیستی فعالی می باشند  هر یک از ترکیبات به نوبه خود دارای اثرات ویژه ای نیز هستند. یکی از اثرات مطرح  شده اثرات ضد جهش زایی و ضد سرطانی است که ارتباط و همبستگی نزدیک بین این نوع اثرات وجود دارد. کاهش ضد جهش زاها و مواد ضد سرطانی در زندگی امروزی موثر ترین راه برای جلوگیری از سرطان در انسان و بروز بیماری های ژنتیکی است . در این کار تحقیقاتی اثرات ضد جهش زایی  سه بافت عضله ، غضروف و کبد کوسه ماهی گونه Sphyrna lewini از خلیج فارس ، از طریق تست Ames با استفاده از سوش باکتری سالمونلا تیفی موریوم جهش یافته مورد بررسی قرار گرفته است . در این پژوهش سوش 1535TAسالمونلاتیفی موریوم به روش Plate incorporation  در آزمون Ames ، جهت بررسی اثرات ضد جهش زایی مواد مورد آزمایش، به کار گرفته شد. هر آزمون شامل کنترل مثبت ( آزایدسدیم یا پرمنگنات پتاسیم ) و کنترل منفی ( آب مقطر ) به منظور مقایسه نتایج بدست آمده بود . در فاز دوم میکروزم های کبد موش(9S)که در شرایط کاملا" استریل از قبل تهیه شده بود ، جهت بررسی و تایید اثرات ضد جهش زایی غضروف افزوده گردید. نتایج به دست آمده از شمارش تعداد کلنی های برگشتی و مقایسه آن ها با کنترل های مثبت و منفی نشان داد که اثر ضد جهش زایی بافت غضروف بطور متوسط حدود  98 درصد، بافت کبد حدود 70درصد و عضله بطور متوسط64  درصد  بود ، بافت غضروف اثرات ضد جهش زایی قوی تری نسبت به دیگر بافت ها نشان داد. با توجه به آزمون انجام گرفته بین دو مرحله(مرحله اول بدون حضور9S ،مرحله دوم حضور9S  (از نظر درصد بازدارندگی از موتاسیون عصاره غضروف  با حضور ماده جهش زا ی پرمنگنات پتاسیم و سویه1535TA نتیجه گرفته شد که بین این دو مرحله اختلاف معنی دار آماری وجود داشته است (05/0 P < ).  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on effects of mutagenicity of muscle, cartilage and liver of Persian Gulf shark (Sphyrena lewini) , using the bacterium Salmonella thyphimurium

نویسندگان [English]

 • M. Emtiazjoo
 • L. Salimi
 • S. Samadi
 • F. Hayati
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Shark cartilage, liver and muscle may have an inhibitory effect on mutagenicity and accordingly there is a correlation between antimutagenesis and anticarcinogenesis. The use of antimutagens and anticarcinogens in everyday life is the most effective procedure to preventing human cancer and genetic diseases. In this research, we studied the effects of cartilage, muscle and liver extracts of family Sphyrnidae in Persian Gulf on antimutagenicity and antioxidant by Ames test, using Salmonella typhimurium strains in the second phase, especially in the presence and absence of liver microsomal fraction (S9). The number of revertant colonies was compared with negative and positive controls. The results showed that, percentage of antimutagenic and antioxidant effect of cartilage was around 90%. Cartilage extract showed stronger antimutagenic effect in comparison with muscle and liver extracts.Antimutagenic substances may prevent cancer because they can destroy mutagens both inside and outside body cells, and block mutagens that damage DNA and cause mutation in cells. These extracts exhibited an antimutagenic activity that could be beneficial in late as well as early stages of cancer development

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antimutagenesis
 • Ames test
 • Shark
 • Salmonella typhimurium
 • Gallbladder
 • Muscle
 • cartilage. Persian Gulf