بررسی مراحل تولید مثل ماهی سوف حاج طرخان Perca fluviatilis در تالاب انزلی ( 1387- 1386 )

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم و فنون دریایی ، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد تهران شمال

چکیده

این مطالعه بر روی ماهی سوف حاج طرخان از سال 1376 تا 1377 در تالاب انزلی صورت گرفت. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از تور گوشگیر انجام گرفت . 254 نمونه ماهی سوف حاج طرخان ( Perca fluviatilis ) صید شد. پارامترهای اندازه گیری شده عبارت بودند از : طول کل (میلی متر) ، طول چنگالی(میلی متر) ، وزن بدن(گرم)، جنسیت ، وزن گناد (گرم) و قطر تخمک (میکرون) . میانگین طول چنگالی و وزن بدن برای نرها و ماده ها به ترتیب 4/188 میلی متر و 78/116 گرم بود. در این مطالعه هفت مرحله رسیدگی جنسی تشخیص داده شد که بیشترین نمونه ها در مرحله یک رسیدگی جنسی با فراوانی 4/39 درصد قرار داشتند.جنسیت در 251 نمونه قابل تشخیص بود . نرها 37درصد و ماده ها 63 درصد از صید را تشکیل می دادند. نسبت جنسی ماهیان ماده به نر 1 : 7/1 بود. اندازۀ قطر تخمک از 14 تا 58/42 میکرون اندازه گیری شد ، و میانگین قطر تخمک 19/8 ± 3/28 میکرون بود. هم آوری مطلق 93/35942 بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Investigation on reproducation stages of Perca fluviatilis in Anzali Lagoon

نویسندگان [English]

  • A. Ashja Ardalan
  • A. Vosooghi
  • L. Sadegh
Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

This study was carried out in the Anzali Lagoon From 2007 to 2008 on Perca fluviatilis (Percidae).
The sampling was monthly and samples were collected by Gillnet. 254 specimens of perca fluviatilis were caught. The measured parameters were: Tl, Fl. body weight, sex, gonad weight and egg diameter. Mean Fork length and body weight for males & females were 188 .4 mm, 116078gr respectively.
In this study, 7 maturation stages were recognized; the most samples were at first stage (39.4%).
We could recognize sexuality in 251 specimens. Males were %37 percent and females % 63 percent of the catch. The sex – ratio was, F: M = 1.7:1. The range of egg diameter was measured 14 to 42.25  , and the average of egg diameter has been 28.3±8.19 .
The absolute Fecundity was estimated to be 35942.93 eggs. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • perch
  • Perca fluviatilis
  • maturation
  • Reproduction
  • Anzali lagoon