بررسی تنوع، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون ناحیه مصبی رودخانه تجن

نویسندگان

1 باشگاه پژوهشگران جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

2 دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

منطقه مورد بررسی شامل ناحیه مصبی تجن به عنوان یکی از زیرحوضه‌های، حوضه آبریز دریای خزر می‌باشد که وسعتی در حدود 2 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. در این بررسی تعداد 6 ایستگاه در سه ناحیه رودخانه‌ای، مصبی و دریا انتخاب و تراکم، تنوع و پراکنش زئوپلانکتون بطور ماهانه نمونه‌برداری و اندازه‌گیری گردید. زئوپلانکتون‌ منطقه تجن در چهار گروه اصلی شامل Protozoa، Rotatoria، Cladocera و Copepoda و زئوپلانکتون‌ موقتی ‌شامل لارو دوکفه‌ای‌(veliger)  ، بارناکل، Ostracoda و Tintinidium شناسایی گردیدند. در مجموع تعداد 19 جنس از گروه های نامبرده شناسایی شد.Copepoda به عنوان مهم ترین گروه پلانکتونی و غالب شناخته شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و آمار توصیفی برای میزان میانگین شاخص تنوع زئوپلانکتون بین سه منطقه رودخانه، مصب و دریا با 99 درصد اطمینان اختلاف معنی‌داری را نشان داد . آزمون مقایسه چند دامنه Tukey نشان داد که شاخص تنوع شانن در رودخانه و دریا معنی دار نبوده و لیکن رودخانه با مصب و مصب با دریا اختلاف معنی داری را نشان ‌داد. در بررسی شاخص تنوع در سه ناحیه رودخانه، مصب و دریا، در طول سال، ناحیه مصبی دارای بالاترین تنوع، نسبت به دو منطقه دریا و رودخانه بود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Diversity, density and distribution of zooplankton of estuarine region of Tajan River

نویسندگان [English]

  • M. Shapoori 1
  • A. Javanshir 2
  • H. Azarbad 2
1 Young Researchers Club, Islamic Azad University, Savadkooh Branch
2 Faculty of Natural Resources, University of Tehran
چکیده [English]

Assessed region consisted of TajanRiver estuarine region is one of the sub-basins of the Caspian Sea in flow basin, which has a 2-km2 area. In this assessment, 6 stations were chosen in riverine, estuarine and marine regions, and density, diversity and distribution of zooplankton were measured by monthly sampling. Identified zooplankton of Tajan region consisted of 4 main groups, including Protozoa, Rotatoria، Cladocera,and Copepoda while Temporary zooplankton comprised bivalve larvae (veliger), Barnacles ، Ostracoda and Tintinidium. Totally, 19 genera of the above mentioned groups were identified. Copepoda was recognized as the most important and dominant planktonic group .The results of one-way Analysis of Variance and descriptive statistics showed a significant difference among 3 reveries, estuarine and marine regions. For the average amount of zooplankton diversity index with confidence percentage of 99. Tukey multi- range comparison test showed that Shannon diversity index indicated a significant difference between the river and the sea. Assessing the diversity index in 3 riverine, estuarine and marine regions during a year, estuarine region had the highest diversity compared with riverine and marine regions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tajan River
  • Shannon Index
  • Zooplankton
  • estuarine region
  • Diversity