تأثیر هورمون LHRH-A2به تنهایی و در ترکیب با پیموزاید بر القاء رسیدگی نهایی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد اسلامی

2 موسسه تحقیقات شیلات ایران

3 شرکت مهندسی لار

4 دانشکده پزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

در این تحقیق، تأثیر هورمون LHRH-A2  به تنهایی و همراه با آنتاگونیست دوپامین (پیموزاید) بر القای رسیدگی نهایی در ماهی گورامی سه خال مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور 80 قطعه ماهی ماده بالغ به وزن 5/3-5/2  گرم در 8 گروه تیماری مورد ارزیابی قرار گرفتند.ماهیان در گروه های مختلف تیماری تحت درمان با LHRH-A2(دوزهای 2 و 8 میکروگرم در هرکیلو گرم وزن ماهی)، پیموزاید (دوز 50 میکروگرم در هر کیلو گرم وزن ماهی) و ترکیبی از LHRH-A2 و پیموزاید با دوزهای ذکر شده قرار گرفتند. 2 گروه به عنوان کنترل و 1 گروه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. کنترل های 1و2 به ترتیب دریافت کننده DMSO/PG به نسبت 1به 9و FIA/Saline به نسبت 1 به 1 بودند. 7 روز پس از انجام تزریقات، میانگین درصد شاخص گنادی و ساختار بافت شناسی تخمدان ماهیان تحت تیمار با گروه شاهد مقایسه گردید. بررسی نتایج حاصل از مقایسه میانگین درصد شاخص گنادی، اختلاف معنی داری را در تیمارهای دوم با درصد GSI (477/4) و پنجم با درصد GSI (027/5) که دریافت کننده دوز 8 میکروگرم LHRH-A2  به تنهایی و همراه با پیموزاید بودند، در مقایسه با گروه شاهد با درصدGSI(92/2 ) نشان داد (P<0.05). این امر در بررسی مقاطع بافتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج بافتی، حاکی از تأثیرگذاری بیشتر تیمار پنجم بر تسریع رسیدگی نهایی در ماهی گورامی سه خال بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of LHRH-A2 alone and in combination with pimozide on induction of final maturation in Three-spot gourami (Trichogaster tricopterus)

نویسندگان [English]

  • T. Naji 1
  • H. Hosseinzadeh sahafi 2
  • G. Shakibaian 1
  • M. K. Jazebizadeh 3
  • Sh. Ejtemaei Mehr 4
1 Pharmaceutical Sciences Branch, Islamic Azad University
2 Iranian Fisheries Research Organization
3 Lar Consulting Engineering
4 Medical Sciences Branch, Tehran University
چکیده [English]

The effect of LHRH-A2 alone and combined with dopamine antagonist (pimozide) on induction of final maturation were investigated in Three-spot gourami. Therefore, 80 female fish were evaluated in 8 treatments. The fishes in different groups were treated with LHRH-A2 (2, 8 µg per fish), pimozide (50µg per fish) and the combination of LHRH-A2 (2, 8 µg per fish) and pimozide(50µg per fish), there were 3 groups as control.
Controls received the mixture of DMSO/PG (1:9) and FIA/Saline (1:1). One group also was  inject.
7 days after injection the mean of gonadosomatic index percentage and histological structures of ovary were compared with control groups.
 
Statistical analyses showed that the results of second (GSI%: 4/477) and fifth (GSI%: 5/027)
Treatments in comparison with control group (GSI%: 2/92) were significant (P<0.05). This result was
approved by histological study. Histological results showed that fifth treatment was more effective on
induction of final maturation in Three-spot gourami.

کلیدواژه‌ها [English]

  • LHRH-A2
  • Pimozide
  • Three-spot gourami
  • Final maturation