ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه بوالحسن دزفول به منظوراستقرار کاربری گردشگری به روش تصمیم گیری چند معیاره

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 واحد علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

منطقه جنگلی بوالحسن با مساحت 5725 هکتار در شمال شرقی شهرستان دزفولواقع شده است. این منطقه جزء جنگل های طبیعی و مناطق گردشگری در شهرستان دزفول می باشد. این منطقه از جمله عرصه هایی است که واجد پتانسیل های مناسب جهت توسعه کاربری گردشگری است. توریسم یکی از بزرگترین و سریعترین صنایع در حال رشد جهان است. در توسعه سریع صنعت توریسم، سریع ترین رشد در بخش اکوتوریسم بوده که بین 5/2 تا 7 درصد سریع تر از سایر بخش های توریسم توسعه یافته است. صنعت توریسم به عنوان صنعتی پویا با ویژگی های توسعه مدارانه خود نقش مهمی در اقتصاد کشورهای جهان ایفا می نماید. رشد این صنعت در هر کشور نیازمند استراتژی مناسب و برنامه مدیریتی مؤثر است. ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق در راستای کاربری توریسم به عنوان ابزاری برای حصول به این هدف شناخته شده است. در این راستا و با توجه به ویژگی اکولوژیکی منطقه بوالحسن ارزیابی منطقه مورد مطالعه با استفاده از وزن دهی به معیارها با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط نرم افزار Expert Choice به انجام رسید. در این تحقیق با کمک تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات جغرافیایی ارزشیابی معیارها صورت گرفته و  با استفاده از این روش و انتقال داده ها وضعیت توان اکولوژیکی را برروی نقشه نشان داده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در حدود 18/74% معادل 4419هکتار از منطقه دارای توان بسیار مطلوب برای توریسم گسترده، 21/18% معادل 1232هکتار از منطقه دارای توان مطلوب و7/7% معادل 84هکتار دارای توان نامطلوب و87/32% معادل 1881هکتار از منطقه دارای توان بسیار مطلوب برای توریسم متمرکز،6/15% معادل 882هکتار از منطقه دارای توان مطلوب و61/51% معادل 2970هکتار دارای توان نامطلوب است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Ecological Potential of Bolhasan- e- Dezful Area For Tourism by using MCDM

نویسندگان [English]

  • S. A. Jozi 1
  • N. Moradi Majd 2
  • H. Abdolahi 2
1 Technical and Engineering Faculty, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Islamic Azad University, Khouzestan Science & Research Branch
چکیده [English]

Bolhasan forest region with 5725 hectare area lies in north east of Dezful city. The region belongs to natural forests and tourist areas in Dezful. This area of creates appropriate potential to develop tourism. Tourism is largest and fastest growing industry in the world. در توسعه سریع صنعت توریسم، سریع ترین رشد در بخش اکوتوریسم بوده که بین 5/2 تا 7 درصد سریع تر از سایر بخش های توریسم توسعه یافته اسThe rapid development of tourism, the fastest growth in the ecotourism sector has been developed between 5.2 to 7 percent faster than other sectors.Tourism as a dynamic industrial development with characteristics expansionist plays important role in the world economy. Growth of this industry in each country requires effective strategy and program management. ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق در راستای کاربری توریسم به عنوان ابزاری برای حصول به این هدف شناخته شده است.Evaluation of ecological tourism potentials areas in order to register as a tool is known for achieving this goal. In this regard, and given the ecological specificity of Bolhasan area, evaluation of the conditions in the region was fulfilled by weighing the criteria with Hierarchy Analysis Process (AHP)   in the Expert Choice soft ware. In this research, evaluation of the criteria, by AHP, Geographic data systems was followed by display of ecological power status by means of such method and transfer of the inputs on the map. Results of the research indicate that about 18.74% equivalent to 4419 hectares of area have been very desired for tourism, extensive, 21.18% equivalent to 1232 hectares of area with desired and 7.7% equivalent to 84 ha, with possible undesirable and 87.32% equivalent to 1881 hectares of area have be very desired for tourism focus, 6.15% equivalent to 882 ha area with desired and 61.51% equivalent to 2970 hectares with power is undesirable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ecological potential, tourism, geographical information systems, analytical
  • Hierarchy process, bolhasan