جهت جدا سازی کادمیم با استفاده از GA-2009 جاذب جدید نانو تیوپ کربن و کربن فعال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم وفنون دریایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی

2 دانشکده شیمی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاداسلامی

چکیده

آلودگی منابع آب به فلزات سنگین یکی ازمسائل مهم زیست محیطی در سطح جهانی است . به دلیل بالا بودن سطح سمیت کادمیم وتمایل آن به تجمع دربافت های زنده ، حذف آن اهمیت زیادی دارد. درباره حذف یا کاهش یون کادمیم موجوددرآب آلوده به وسیله نانوتیوپ چندلایه ای کربن(MWCNTs) مطالعات کمی انجام گرفته است. هدف از این تحقیق، تعیین میزان جذب کادمیوم در شرایط دمائی ثابت در بستر آلژینات کلسیم کروی شکل حاوی نانوتیوپ کربن چند جداره و کربن فعال(پودر) با حفره های نانو می باشد. تغییرات pH نشان داد که با لاترین مقدار جذب در 6=pH صورت می گیرد. زمان تعادل رسیدن جذب روی نانوتیوپ چند لایه کربنی در زمانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت . مطالعات بعدی روی مقدار جذب یون کادمیوم بر روی گویچه های آلژینات کلسیم حاوی کربن فعال و گویچه های نانو تیوپ کربنی صورت گرفت و نتایج  با یکدیگر مقایسه گردید.افزایش وزنی کربن فعال و گویچه های نانو تیوپ کربنی بر روی جذب  کادمیم مطالعه گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که در شریط مساوی میزان جذب نانو تیوپ چند لایه کربن و کربن فعال بترتیب برابر 28/1 و 12/1 میلی مول بازای هر گرم جاذب بدست آمد که بیانگر جذب با لاتر نانو تیوپ چند لایه کربن می باشد.
 ظرفیت های جذب بدست آمده در مقایسه مقادیر گزارش شده بیشترین میزان جذب کادمیوم را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

New adsorber GA-2009 for separation of cadmium using multi wall carbon nanotube and Powder activated carbon

نویسندگان [English]

  • H. Ghafourian 1
  • F. Ahmadi 1
  • F. Malekian 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Faculty of Chemistry, , Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

The increase of industrial activities has intensified environment pollution .Today one of the most important subjects is water pollution with heavy metals such cadmium, lead, nickel and zinc which can be removed from water using different methods and sorbent .In this study sodium Alginate, which is extractedfrom brown algae, mixed with calcium chloride 0.5M containing Powder Activated Carbon (PAC) or Multi Wall Carbon Nanotube (MWCNTs) to build insoluble sphericalcalcium Alginate. The spherical adsorber with Activated Carbon or Multi Wall Carbon Nanotubewas used for separation of cadmium ions. The effect of pH shown that the best condition is in pH=6.
The kinetic of adsorption in different times were studied and registered. Next study was down for the maximum adsorption capacity of cadmium with spherical adsorber containing PAC and MWCNT. The results shown that the adsorption of PAC and MWCNT was 1.12 and 1.28 m mole/g respectively.  The effect of amount of PAC and MWCNT were investigated.  Atomic absorption spectrometer was used for determination of concentration of adsorbed of cadmium ions.
The results shown that the adsorption capacity of Cd(II) is higher  in compare with reported data >pH 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metal
  • Cadmium
  • Activated Carbon
  • multi wall carbon nanotube
  • waste water