بررسی سیرتکامل و زوال دو نظام چرخندی با محاسبه ی کارمایه ی نهفته ی دردسترس

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال ، دانشگاه آزاد اسلامی

2 پژوهشکده هواشناسی

چکیده

یکی از مهم ترین مسائل جوی که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است،  مسئله ی کارمایه های جوی و        اندازه گیری موءلفه های آن است.  برای بررسی،  دانشمندان آن را به دو دسته ی کارمایه ی جنبشی و نهفته            تقسیم می کنند.  قوی یا ضعیف بودن یک نظام چرخندی یا واچرخندی منوط به کارمایه ی جنبشی است که توسط آن نظام تولید می شود، این مقدار کارمایه ی جنبشی بخشی کوچک از کارمایه ی نهفته ی کل است که برای تبدیل شدن به کارمایه ی جنبشی در دست رس قرار می گیرد و کارمایه ی نهفته ی در دست رس نام دارد.   در این تحقیق،  کارمایه ی نهفته ی در دست رس برای دو نظام جوی به روش تجربی آ.اس .زورف (1972)  محاسبه می شود.  داده هایFnl برای  نظام های جوی برای هر 6 ساعت تهیه شده است.  نظام جوی اول از 17 فوریه 2008 تا پایان 21 فوریه 2008 و نظام جوی دوم از 29 مارس تا 2 آوریل 2009 می باشد.  کار جانبی انجام شده ،  محاسبه ی زاویه ی محور فضایی برای بررسی نوع نظام جوی می باشد.  مشاهده می شود ،  کارمایه ی نهفته ی در دست رس در اوایل شکل گیری چرخند دارای بیش ترین مقدار( نظام جوی اول kJ/m2 14549و نظام جوی دومkJ/m2 6376) می باشد و بسته به جهت حرکت آن(به سمت عرض های بالاتر) سیر نزولی دارد و هم چنین زاویه ی محور فضایی نیز در ابتدای شکل گیری دارای بیش ترین مقدار(8/89برای نظام جوی اول و 85/89 برای نظام جوی دوم) می باشد و در هنگام زوال چرخند به کم ترین مقدارمی رسد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of development and decline of two cyclonic systems by calculation of available potential energy

نویسندگان [English]

  • M. Pardehdar 1
  • H. Ardakani 1
  • M. T. Zamanian 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Atmospheric Science and Metrological Research Center
چکیده [English]

One of the most important atmosphere problems under studies in last few years is the problem of atmospheric energies and measurement of their components. To investigate this problem, scientists have divided it in two parts, kinetic energy and potential energy. The intensity of a cyclone or an anticyclones system is related to the kinetic energy produced by the systems. This amount of kinetic energy is a small portion of the total potential energy that is available to change into kinetic energy and named available potential  energy. The work done in this research  is the calculation of  available potential  energy for two different systems over Iran ,in based on A.S.Zverev's (1972) method .Fnl data was provided for two baroclinic systems , for every 6 hours. The first system (The powerful one) is from 17 February 2008 to end of 21 February 2008 and the second (The weak one) is from 29 March 2009 to 2 April 2009 . Another work done in this research to indicate the type of system is the calculation of tilt of axis.
We can see that, the amount of available potential energy was at its maximum at the beginning of cyclone's formation (It was 14549 kJ/m2 for the first system and 6376 kJ/m2 for the second system) and also the tilt of axis at the first time of formation was maximum (89.8º for the first system and 89.85º for the second system) and at the time of decline reach to their smallest value. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • available potential
  • Kinetic energy
  • cyclonic system
  • tilt of axis
  • baroclinic