تعیین میزان سرب و کادمیم در گوشت چهار گونه از کپور ماهیان رودخانه بهشت آباد استان چهار محال و بختیاری و بررسی رابطه آن با سن و گونه ماهی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده دامپزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی

2 باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

تعداد 90 نمونه از گوشت ماهیان صید شده از رودخانه بهشت آباد شامل کپور معمولی(Cyprinus carpio) 29 عدد، کاراس(Carassius auratus gibelio) 15 عدد، کولی (Alburnus alburnus) 27 عدد و سیاه ماهی آکولاتا (Capoeta aculeata) 19 عدد جمع‌آوری و پس از هضم نمونه‌ها به روش مرطوب، میزان فلزات سنگین سرب و کادمیم با استفاده از دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی کوره اندازه­گیری شد. صید ماهیان با استفاده از تور پرتابی در طی چهار فصل تابستان، پائیز و زمستان 1386 و بهار 1387صورت پذیرفت. نتایج بررسی نشان داد غلظت سرب و کادمیم در نمونه های کپور معمولی 6/181و 03/91، در ماهی کاراس07/191و 13/88، کولی 7/145و 85/70و سیاه ماهی آکولاتا 92/117و 68/60 میکروگرم در کیلوگرم است. میانگین کلی غلظت سرب و کادمیم در گوشت ماهیان مورد آزمون به ترتیب 02/159و 09/78 میکروگرم در کیلوگرم بود ضمن اینکه میانگین غلظت کادمیم در نمونه­های بررسی شده بیش از حداکثر مجاز اتحادیه اروپا بود. باقیمانده سرب و کادمیم به ترتیب در 10درصد و 5/57 درصد از نمونه­ها بیشتر از حداکثر میزان قابل قبول اتحادیه اروپا (50 میکروگرم در کیلوگرم) بود. بررسی آماری نشان داد اختلاف آماری معنی‌داری بین سطوح کادمیم و سرب در گوشت ماهیان مورد مطالعه با گونه ماهی وجود دارد (05/0P<). میزان غلظت بالای فلزات مذکور مخصوصا کادمیم در گوشت ماهیان رودخانه بهشت آباد را می توان به استفاده بی­رویه از کودهای مورد مصرف در کشاورزی که در بسیاری موارد حاوی فلزات سنگین هستند و ورود پسآب آن به رودخانه نسبت داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of lead and cadmium concentration in meat of four species of Cyprinid fish from Beheshtabad River, Chaharmahal & Bakhtyari Province and the relation with age and fish speaies

نویسندگان [English]

  • M. Raissy 1
  • M. Ansari 2
  • E. Rahimi 1
1 Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Shahrekord Branch
2 Young Researchers Club, Islamic Azad University, Shahrekord Branch
چکیده [English]

Ninety meat samples of fishes caught from BeheshtabadRiver including Cyprinus carpio (n=29), Carassius auratus gibelio (n=15), Alburnus alburnus (n=27) and Capoeta aculeata (n=19) collected and used for determination of lead and cadmium with the graphite furnace atomic absorption spectrometry after wet digestion. Fish sampling was done by cast net during summer, autumn and winter 2007 and spring 2008. The results showed that the mean concentrations of lead and cadmium was 181.6 and 91.03 in Cyprinus carpio, 191.07 and 88.13 in Carassius auratus gibelio, 145.7 and 70.85 in Alburnus alburnus and 117.92 and 60.68 µg/kg in Capoeta aculeata. The mean concentrations of lead and cadmium in total samples were 159.02 and 78.09 µg/kg, respectively. The mean concentration of cadmium in samples examined exceeded acceptable threshold established in the European Commission (EC). Lead and cadmium concentration in 10% and 57.5% of samples exceeded the tolerance limits established in EC respectively. The results showed that there is significant difference between cadmium levels in meat of fish species (P<0.05). The high concentration of cadmium and lead in fish meat is probably due to missusing of phosphate fertilizers in agriculture affairs and entry of agricultural sewage into the river. 
Ninety meat samples of fishes caught from BeheshtabadRiver including Cyprinus carpio (n=29), Carassius auratus gibelio (n=15), Alburnus alburnus (n=27) and Capoeta aculeata (n=19) collected and used for determination of lead and cadmium with the graphite furnace atomic absorption spectrometry after wet digestion. Fish sampling was done by cast net during summer, autumn and winter 2007 and spring 2008. The results showed that the mean concentrations of lead and cadmium was 181.6 and 91.03 in Cyprinus carpio, 191.07 and 88.13 in Carassius auratus gibelio, 145.7 and 70.85 in Alburnus alburnus and 117.92 and 60.68 µg/kg in Capoeta aculeata. The mean concentrations of lead and cadmium in total samples were 159.02 and 78.09 µg/kg, respectively. The mean concentration of cadmium in samples examined exceeded acceptable threshold established in the European Commission (EC). Lead and cadmium concentration in 10% and 57.5% of samples exceeded the tolerance limits established in EC respectively. The results showed that there is significant difference between cadmium levels in meat of fish species (P<0.05). The high concentration of cadmium and lead in fish meat is probably due to missusing of phosphate fertilizers in agriculture affairs and entry of agricultural sewage into the river. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lead
  • Cadmium
  • fish
  • Atomic absorption spectrometry
  • Beheshtabad River