بررسی تاثیر دماهای مختلف بر رشد و درصد بقاء نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات

2 مؤسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده

عوامل مختلفی بر رشد ، درصد بقاء و کیفیت نوزادان فرشته ماهی (Pterophyllum scalare)تاثیر دارد. در این تحقیق، تأثیر دماهای مختلف ،بر میانگین وزن ، طول و  بقاء نوزادان فرشته‌ماهی مورد مطالعه قرار گرفت . نمونه ها در سه تیمار  دمایی شامل  27 ، 29 و 31 درجه سانتی گراد و هر تیمار با سه تکرار قرار داده شدند . بدین ترتیب 9 دستگاه آکوآریوم به ابعاد        30 ×40× 60 سانتی متر به این مطالعه ،  اختصاص داده شد . نوزادان با کرم خونی خشک پودر شده همرا با سیست پوسته زدایی شده آرتمیا ، در یک دوره زمانی 30 روزه غذادهی شدند . طی این مدت سایر متغییرها شامل غذا ، pH و میزان اکسیژن محلول برای همه تیمارها ، یکسان و مشابه بود .
نتایج به دست آمده نشان داد ، که دمای مناسب در رشد و بازماندگی نوزادان ، تأثیر بسزایی دارد . تیمار دمایی31 درجه سانتی گراد ، نسبت به دو تیمار دمایی دیگر ، برمیانگین وزن ، طول و بقاء نوزادان بیشترین تأثیر را داشت . میزان افزایش طول و در صد بقا نمونه های این تیمار اختلاف معنی داری را با نمونه های در دماهای 27، 29 درجه سانتی گراد و همچنین شاهد نشان داد (P<0.05) و تغییرات وزن در بین تیمارهای دمایی مختلف ، تغییر ایجاد شده در دمای 27 درجه سانتی گراد با تیمارهای دمایی 29 و 31 درجه سانتی گراد معنی دار بوده (P<0.05) ، در حالیکه اختلاف معنی داری ، بین نتایج رشد دمای 29 درجه سانتی گراد با تیمار دمایی 31 درجه سانتی گراد مشاهده نگردید (P>0.05) . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A study on the effects of temperature on growth and survival of Angel Fish frys (Pterophyllum scalare)

نویسندگان [English]

  • S. Abdolbaghiyan 1
  • Sh. Jamili 2
  • A. Matinfar 2
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Science and Research Branch, Islamic Azad University
2 Iranian Fisheries Research Organization, Tehran
چکیده [English]

There are several factors affecting Angel Fish fry's (Pterophyllum scalare) survival and quality. In this study, the effect of temperature on weight, length and survival of Angel Fish fry has been studied.
Three temperatures of 27, 29 and 31 degree of centigrade were considered with three repetitions. Thus 9 aquariums with 60 × 40 × 30 centimeter dimension were allocated for these treatments and dry Blood worm in addition to Artemia decapsulated cyst was used to feed aquariums in 30 days. Other factors such as food, pH and oxygen were similar for all treatments.
The result of this search has showed that growth and survival of Angel fish fry in 31˚C had the best result and more growth and survival in comparison to the other observed temperature. Using the mean test between length and survival percentage, it became known that there is significant difference between the temperature treatments (P<0.05) and for weight there is significant difference at 27 degree of centigrade in comparison to the treatment of 29 and 31 degree of centigrade, but there is no significant difference at 29 degree of centigrade in comparison to the treatment of 31 degree of centigrade (P>0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Angel fish
  • Pterophyllum scalare
  • temperature
  • growth
  • Survival