تأثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و اسید اسکوربیک بر عملکرد تولید مثلی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

3 گروه شیلات، دانشگاه گیلان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی تاثیر آرتمیا ارومیانای غنی شده بر فاکتورهای هم آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ، درصد بازماندگی لارو و فاصله بین تخم ریزی های متوالی و مدت زمان کل برای انجام هشت تخم ریزی، روی ماهی آنجل (Pterophyllum scalare) انجام شد. آزمایش با شش گروه غذایی شامل: غذای کنسانتره با 40 درصد پروتئین خام (گروه شاهد)؛ غذای کنسانتره + آرتمیای بالغ زنده؛ آرتمیای بالغ زنده؛ آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع؛ آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و نیم گرم اسید اسکوربیک و در نهایت آرتمیای بالغ زنده غنی شده با اسید چرب غیر اشباع و یک گرم اسید اسکوربیک و هر تیمار با سه تکرار انجام شد. در این پژوهش 18 جفت مولد ماهی آنجل در مخازن شیشه ای با حجم 50 لیتر و در هر مخزن یک جفت ماهی نر و ماده، در دمای 1±28 درجه سانتی گراد، pH بین 5/7 تا 3/8 و سختی کمتر از 10±170 میلی گرم در لیتر نگهداری شدند. مولدین چهار مرتبه در روز غذادهی شدند. بیشترین میزان هم آوری با میانگین 378 تخم، درصد لقاح به میزان 88/98، درصد تفریخ برابر 53/97  درصد در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیای زنده غنی شده با اسید چرب و بیشترین درصد بازماندگی لارو به میزان 34/93 در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیای زنده غنی شده با اسید چرب و 5/0 گرم اسید آسکوربیک (ویتامین C) مشاهده شد، که با تیمار شاهد اختلاف معنی داری نشان داد (05/0P<). کمترین مدت زمان برای انجام هشت تخم ریزی با 43 روز و کمترین فاصله بین تخم ریزی های متوالی با میانگین 99/5 روز نیز در تیمار تغذیه شده با غذای آرتمیا زنده غنی شده با اسید چرب و یک گرم ویتامین C مشاهده شد، که با تیمار شاهد و سایر تیمارها اختلاف معنی داری نشان داد (05/0P<). در نتیجه گیری کلی می توان بیان نمود که استفاده از غذای زنده نسبت به غذای کنسانتره سبب کاهش مدت زمان لازم برای انجام هشت تخم ریزی و افزایش هم آوری، درصد لقاح، درصد تفریخ و درصد بازماندگی لارو می شود. به علاوه غنی سازی آرتمیا این زمان را مجددا به صورت معنی داری کاهش می دهد. کاهش مدت زمان لازم برای تخم ریزی های متوالی اولاً به لحاظ بهره وری زمانی و اقتصادی برای کارگاه های تکثیر و پرورش مفید است و ثانیاً باعث استفاده بهینه از عمر مفید هر جفت مولد می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of enriched Artemia urmiana with highly unsaturated fatty acid and vitamin C on the reproduction performance of Pterophyllum scalare

نویسندگان [English]

  • S. H. Mousavi 1
  • H. Ershad 2
  • Z. Moradkhani 3
  • B. Falahatkar 1
1 Islamic Azad University, Science and Research Branch
2 Islamic Azad University, Lahijan Branch
3 Guilan University
چکیده [English]

Artemia (Artemia urmiana) was added to diets of Angelfish and various factors: fecundity, fertilization rate, hatching rate and larvae survival rate and interval between continuous spawning and total time for 8 spawning (did you run 8 spawning cycles, this is not clear) for Angelfish. five diets were tested (n=3): a 40% crude protein diet (control); control diet + live Artemia, live Artemia; live  artemia +  unsaturated fatty acid live Artemia + unsaturated fatty acid + 1gr vitamin C. Broodstock Angelfish (18 pair) were kept in a 50 L aquarium (28 ± 1°C, pH 7.5-8.3,  hardness <170ppm). Fish were fed 4 times per day between 7:00 and 23:00.
The average rate of fecundity was 378 eggs, 98.9% fertilization, 97.5% hatching for fish fed the live artemia + fatty acid. The artemia + fatty acid + 0.5 g vitamin C resulted in the highest larvae survival (93.3%) which was significantly higher than the control group (P < 0.05). The shortest period for 8 spawning cycles (43 days, 6 day interval) was for the Artemia + fatty acid + 1 g vitamin C. Feeding live food reduced the time for 8 spawning cycles and increasing fecundity, fertilization rate, hatching rate and larvae survival rate. Adding artemia decreases this time between spawns and would be a useful ingredient for continuous spawning operations and is likely to be economically for broodstock operations because of increased efficiency even though the feed cost would be higher.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fecundity
  • fecundity rate
  • hating rate
  • Survival rate
  • Pterophyllum scalare
  • Artemia urmiana