بررسی اثرات تیغه هدایت کننده جریان در بازده هیدرولیکی مخازن رسوبگیر با استفاده از مدل عددی دو بعدی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

2 گروه شیلات دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این تحقیق اثر حضور تیغه هدایت کننده جریان یا بفل در بازده هیدرولیکی حوضچه های رسوبگیر با استفاده از یک مدل عددی دو بعدی مورد بررسی قرار گرفته است. در این آزمایش ها حالت جریان دائمی فرض گردیده  و برای شبیه سازی اغتشاشات و بررسی میدان های آشفتگی از مدل  استاندارد استفاده شده است. مطالعه حاضر اثر بفل را از دو جهت عمق استغراق و فاصله آن از تاسیسات ورودی مورد ارزیابی قرار داده است. برای بررسی عمق استغراق از دو عمق 25 و 50 درصد عمق جریان آب و برای محل استقرار آن نیز دو موقعیت مکانی 14 و 36 درصد از تاسیسات ورودی تعریف شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد عمق استغراق و محل استقرار بفل در استخر می تواند تاثیر تعیین کننده ایی بر بازده و عملکرد حوضچه رسوبگیر داشته باشد.  نتایج تحقیق حاضر نشان داد هنگامیکه از بفل با عمق استغراق 25 درصد و با فاصله 14 درصد از تاسیسات ورودی استفاده شود جت جریان ورودی در حوضچه به خوبی مهار شده و جریان پس از آن وضعیت آرام وتوزیع یکنواختی می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of baffles on the flow and hydraulic efficiency of settling tanks by 2D numerical model

نویسندگان [English]

  • M. H. Najafi Enferadi 1
  • M. Mahdavi 2
  • E. Rahimzade Asbfroushan 1
1 Dept. of Fisheries, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch
2 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

In this research the effect of baffle on hydraulic efficiency of settling basin was investigated by applying two-dimensional numerical model. In these experiments, a steady state for water flow is assumed and for simulating the flow disturbances and also for examining the turbulence sphere, the standard (k-ε) model is used. The present study assessed the baffle effects with regard to the submergence depth and its distance from inlet flow. In order to explore the depth of submergence two depths (25 & 50 percent of basin depth) and for its optimal location, two positions (14 & 36 percent of inlet installment) were defined. The results indicated that the depth of submergence and baffles location in the basin can have a determining influence on the efficiency and the operation of settling basin. These results also showed that when the baffle is used correctly, the inlet jet available in the basin is restrained effectively. However, by exploiting in a wrong direction it can have reverse effect and make the condition even worst. The results also showed that by using 25% basin depth submergence and a distance of 14 % of installation entrance, entrance flow jet was very well suppressed and the flow became calm and had a more uniform distribution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Baffle
  • settling basin
  • 2d model
  • hydraulic efficiency