بررسی اثر پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، تهران

چکیده

در این تحقیق اثر خوراکی پوست سبز گردو بر رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 60 عدد ماهی اسکار آلبینو با میانگین وزن 18/0 ± 01/5 گرم و میانگین طول 23/2 ± 84/54 میلی متر در قالب 3 تیمار و یک شاهد و هر کدام با سه تکرار تقسیم شدند. تعداد 12 دستگاه آکواریوم در ابعاد 50 × 40 × 33 سانتی متر مورد استفاده قرار گرفت. گروه شاهد با غذای بدون افزودنی (غذای پایه) تغذیه گردید. تیمار اول با غذای حاوی 1/0 درصد ، تیمار دوم با غذای حاوی 2/0 درصد و تیمار سوم با غذای حاوی 3/0 درصد پوست سبز گردو تغذیه گردیدند. مدت 8 هفته (56 روز) دوره پرورش به طول انجامید. هر 20 روز یکبار زیستسنجی (Biometry) شامل وزن سنجی و طول سنجی، انجام گردید. میانگین دمای آب آکواریوم ها در طول دوره مطالعه برابر 09/1 ± 07/28 درجه سانتی گراد، میانگین اکسیژن محلول برابر 15/0 ± 38/5  میلی گرم در لیتر،  میانگین pH 33/0 ± 03/8  و میانگین TDS 32/1 ± 27/33  میلی گرم در لیتراندازه گیری شد.پس از پایان دوره پرورش نتایج نشان دادند که از نظر شاخص های رشد، شاهد با میانگین وزن 08/1 ± 15/22 گرم و میانگین افزایش وزن 21/1 ± 06/17 گرم دارای بیشترین میزان نرخ رشد بود و در مقایسه با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05/0>P). تیمار 3 با میانگین وزن 56/0 ± 95/6 گرم و میانگین افزایش وزن 64/0 ± 12/2 گرم کمترین میزان نرخ رشد را از خود نشان دادند. درصد افزایش وزن بدن نیز نشان داد گروه شاهد با میانگین 62/38 ± 01/337 درصد بیشترین میزان را داشته و در مقایسه با سایر تیمارها اختلاف معنی دار داشت (05/0>P). تیمار 3 با میانگین 48/15 ± 60/44 درصد کمترین میزان درصد افزایش وزن را دارا بودند.تیمار 2 با میانگین 95 درصد بیشترین میزان بازماندگی را داشته و با تیمار 1 دارای اختلاف معنی دار بود (05/0>P). ولی نسبت به سایر تیمارها اختلاف معنی دار نداشت (05/0P). تیمار 1 با میانگین 55 درصد بازماندگی، کمترین میزان درصد بازماندگی را دارا بود. به طور کلی نتایج نشان داد استفاده از پوست سبز گردو در جیره می تواند سبب کاهش فاکتورهای رشد در ماهی اسکار شود. همچنین میزان 3/0 درصد پوست سبز گردو در جیره بیشترین تأثیر را در کاهش رشد ماهی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of walnut’s green skin on growth of Oscar fish (Astronotus ocellatus)

نویسندگان [English]

  • M. Abbasi Oghda 1
  • A. Vosooghi 1
  • A. Matinfar 2
1 Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Iranian Fisheries Science Research Institute, Tehran
چکیده [English]

In this study, the effect of oral green skin of walnuts on the coloration of Oscar fish (Astronotus ocellatus) was studied. Sixty albino Oscar fish with an average weight of 5/01 ± 0/18 g and 54/84 ± 2/23 mm average length were divided in into  three test experiments and one control and each with three repetitions. Twelve aquariums in the dimensions of 50 × 40 × 33 cm were used. The control was fed with a diet containing no food additives. The fish in treatment number one were fed with food containing %0.1 walnut hulls, the second treatment contained %0.2 walnut hulls in the fish diet and the third treatment was fed with food containing % 0.3 walnut hulls. The breeding period lasted eight weeks (56 days). Every 20 days biometrics (Biometry) were performed which included gravimetric analysis using a digital scale with 0.01g precision and a ruler with an accuracy of 0.1 cm for length analysis. Average water temperature in the aquarium during the study period was 28/07 ± 1/09 ° C.  An average of 5/38 ± 0/15 milligrams per liter of dissolved oxygen, average pH of 8/03 ± 0/33 and an average TDS of 33/27 ± 1/32 mg was measured. At the end of the period of investigation, results showed that in terms of growth, the control with an average weight of 17/06 ± 1/21 grams and weight gain of 22/15 ± 1/08 grams had significantly (P<0/05) the highest growth rate compared with the other treatments. The  third treatment with an average weight of 6/95 ± 0/56 grams and weight gain of 2/12 ± 0/64 grams showed the lowest growth rates. The control treatment also showed increased body weight and had the highest average of 337/01 ± 38/62 percent and was significantly different (P<0/05) from the other treatments. Treatment no. 3 with an average of 44/60 ± 15/48 percent had the lowest percentage of weight gain. Treatment no. 2 with an average of 95 percent have the highest rateof survival and was significantly different (P<0/05) from treatment no. 1, but was not significantly different (P≥0/05) compared to other treatments. Treatment no. 1 with an average survival of 55 percent had the lowest survival rate.The results showed that using the green skin of walnuts in the diet can reduce the growth factors in Oscar fish. However, 0.3 percent green skin of walnuts in the diet was most effective in slowing the fish growth rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walnut’s green skin
  • growth
  • Oscar fish (Astronotus ocellatus)