اهمیت رش های ساحلی (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی در سواحل خزر آباد ساری

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، دانشکده علوم و فنون دریایی، تهران، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سوادکوه، گروه منابع طبیعی، مازندران، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر، اهمیت رش های ساحلی دریای خزر (Pontogammarus maeoticus) در رژیم غذایی بچه ماهیان استخوانی، مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه برداری از رش های ساحلی و بچه ماهیان، طی دو مرحله (دی ماه 1389 و فروردین ماه 1390)، از 12 ایستگاه (در چهار ناحیه، هر یک دارای 3 ایستگاه) در سواحل خزرآباد ساری انجام گردید. ماهیان با استفاده از پارچه توری (با قطر روزنه یک میلی متر) به ابعاد 5/0×1و در عمق 5/0 تا 1 متری صید شده و بلافاصله با الکل 70 درصد تثبیت و به آزمایشگاه منتقل شدند. صید رش با استفاده از تور دست ساز با قطر روزنه یک میلی متر به شکل مستطیل و به ابعاد40× 60 سانتی متر از ماسه های ساحل انجام شد .تعداد 98 عدد ماهی در زمستان سال 1389 و 107 عدد ماهی در بهار سال 1390در پنج گونه کفال پوزه باریک ( Liza saliens)، ماهی سفید( (Rutilus frisii kutum، شیشه ماهی( Atherina boyeri) ، گاو ماهی(Benthophilus ctenolepidus )و ماهیسهخاره(Gasterosteus aculeatus)به ترتیب با دامنه وزنی45/27-25/3، 6/0- 00/3، 88/5-81/0، 67/3-17/1و 96/1-27/1گرم شناسایی شدند. محتویات لوله گوارش ماهی ها، برای شناسایی گونه های مصرف کننده رش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گونه های صید شده به میزان متفاوتی از رش های ساحلی تغذیه کرده اند. بیشترین میزان تغذیه در زمستان 1389 با میانگین 25/8 درصد مربوط به ماهی سفید و در فصل بهار سال 1390، با میانگین 92/1 درصد در ماهی کفال پوزه باریک بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Importance of gammarid ( Pontogammarus maeoticus) in larval bony fish diet at the coast of Khazarabad in Sari at southern Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • M. S. Sadeghi 1
  • B. Moghadasi 2
  • N. Mooraki 1
  • S. Asghari 1
1 Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
2 Department of Natural Resources, Islamic Azad University, Savadkooh Branch
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the importance of gammarid (Pontogammarus maeoticus) in the diet of larval bony fishes, in the Caspian Sea. Sampling of coastal gammarus and larvae was conducted in two phases (December 1389 and April 1390), from 12 stations (in four districts, each with 3 stations) in this study. Fish were caught at 0.5 to 1 meter depth, using a mesh cloth (the aperture diameter of one millimeter) of 0.5 × 1 meter dimension and were immediately fixed with 70 % alcohol and transported to the laboratory. Gammarus were caught from the coast sand using a handmade rectangular fishing net of one mm diameter aperture and 40×60 cm dimension. In the winter of 1389, 98 fish and in the spring of 1390, 107 species of fish were sampled. The sampled specimens included Liza saliens, Rutilus frisi kutum, Atherina boyeri, Benthophilus ctenolepidus, Gasterosteus aculeatus with the weight range of 0.45 – 3.25, 0.6 – 3.27, 0.81 - 5.88, 1.17 – 3.67 and 1.27 – 1.96 gram, respectively. In order to identify the fish species which are consumers of gamarids, gastro intestinal contents were analysed. The results showed that species collected have different amounts of coastal gammarus nourishment. In winter the highest amount with an average of 8.25 percent in 1389, related to Rutilus frisii kutum and in the spring of 1390 with an average of 1.92 percent related to Liza saliens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gammarid
  • Larvae
  • Bony fishes
  • Diet
  • Caspian Sea