تاثیر هیدروژن پراکسید برپایه کلوئید نقره بر کپسول زدایی و تخم گشایی سیست (Artemia urmiana)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین مناسب‌ترین دوز هیدروژن پراکسید بر پایه کلوئید نقره برای انجام فرآیند کپسول زدایی کیست آرتمیای دریاچه اورمیه (Artemia urmiana) برای دست‌یابی به بیشرین درصد تخم گشایی انجام شد. 5 گروه انتخاب شد و به هر کدام 1 گرم کیست اضافه شده و در معرض دوزهای 5/0، 75/0، 1، 2 و 5 درصد از هیدروژن پراکسید بر پایه کلوئید نقره به مدت 30 ثانیه، 45 ثانیه، 1، 2 و 5 دقیقه و 5 میلی لیتر مایع سفیدکننده خانگی  و آب خالص (گروه شاهد) به منظور مقایسه با این محلول برای فرآیند کپسول زدایی قرار داده شدند. هر تیمار سه تکرار داشت. پس از کپسول زدایی، سیست ها با تراکم 1 گرم در هر لیتر در دمای 30 درجه سانتی‌گراد و شوری ppt35 به مدت 48 ساعت تحت شرایط تخم گشایی قرار گرفتند. پس از گذشت 48 ساعت از انکوباسیون 99 درصد تخم گشایی در دوز 5/0 درصد از محلول هیدروژن پراکسید بر پایه کلوئید نقره، در کیست های کپسول زدایی شده با استفاده از مایع سفیدکننده خانگی 97 درصد تخم گشایی و در کیست های شاهد 94 درصد تخم گشایی مشاهده شد. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه اختلاف آماری معنی داری بین تیمارها بدست آمد. بنابراین نتایج این مطالعه پیشنهاد می‌نماید که با قرار دادن کیست ها در دوز 5/0 درصد از محلول کپسول زدای هیدروژن پراکسید بر پایه کلوئید نقره، به مدت 30 ثانیه می‌توان به بهترین میزان تخم گشایی کیست آرتمیا اورمیانا دست‌یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of hydrogen peroxide based on silver colloid on decapsulation of Urmia Lake Artemia cysts (Artemia urmiana) to achieve the best hatching rate

نویسندگان [English]

  • R. Mosavi Nodoushan
  • S. Farahnak
Dept. of Fisheries, Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

This study aimed to determine the most appropriate dose of hydrogen peroxide based on silver colloid for the decapsulation of Urmia Lake Artemia cysts (Artemia urmiana), to achieve the best hatching rate.  The cysts were exposed to doses of 0.5, 0.75, 1, 2 and 5% of hydrogen peroxide based on colloidal silver for 30 seconds, 45 seconds, 1, 2 and 5 minutes and 5 ml bleach and pure water (as control) were used to compare the process of decapsulation with the test solutions. After decapsulation, 1 gram of cysts per liter were hatchedat 30 ° C for 48 hours under conditions of 35 ppt salinity. After 48 hours of incubation, 99% hatching rate at a dose of 0.5 % solution of hydrogen based on colloid silver, 97% in bleach solution and 94 % in the control cysts was observed. According to the results of the statistical analysis, ANOVA, significant difference was found between the results of test treatments. The results of this study suggest that, best performance of hatching rate in Artemia urmiana cysts can be achieved, by putting the cysts in a solution with a dose of 0.5% of hydrogen peroxide based on silver colloid. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemia cysts
  • Hatching rate
  • decapsulation
  • hydrogen peroxide based on silver colloid