بررسی خصوصیات ریختی و شمارشی جمعیت ماهی سفید رودخانه ای Squalius cephalus ( Linnaeus, 1758) رودخانه تجن استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

2 گروه منابع طبیعی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

در این مطالعه، طی یک دوره نمونه برداری از تابستان1390  لغایت بهار 1391، در مجموع 167 نمونه ماهی سفید رودخانه ای  Squalius cephalus که از این تعداد 86 نمونه از دریاچه سد شهید رجایی ساری و 81 نمونه از رودخانه تجن(پایین دست سد ) بود، صید گردید. در این مطالعه 27 صفت ریخت سنجی و 9 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده در SPSS16 و به کمک test- t و  PCAمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. طبق نتایج بدست آمده میانگین ضریب تغییرات صفات ریخت سنجی و شمارشی سفید رودخانه ای  در دریاچه سد شهید رجایی به ترتیب 82/34 و 33/7 درصد و در رودخانه تجن(پایین دست سد ) به ترتیب 48/20 و 26/6 درصد بود. صفات ریخت سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند. در مورد صفات ریخت سنجی 10فاکتور که نشان دهنده 37/81 درصد تنوع صفات و در مورد صفات شمارشی  4 فاکتور که نشان دهنده 84/66 درصد تنوع صفات بین این دو ایستگاه بود، جدا گردید. همچنین ماهیان سفید رودخانه ای این دو ایستگاه در پنج صفت شمارشی با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند (05/0 P )ولی در بقیه ویژگی های شمارشی و تمام ویژگی های طول سنجی مورد پژوهش بدون اختلاف معنی داری بود . در نتایج بدست آمده با کمک روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) دو جمعیت دارای همپوشانی به نسبت پائینی بوده ولی جدایی جمعیت دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A survey on morphometric and meristic characteristics of Squalius cephalus(Linnaeus, 1758) population of Tajan river in Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • M. Babazadeh 1
  • S. Vatandoost 2
1 natural sources group, Islamic Azad University Savadkooh Branch
2 natural sources group, Islamic Azad University Babol Branch
چکیده [English]

In this study, during a sampling period from summer 2011 to spring 2012, a total number of 167 samples of Squalius cephalus were gathered, from which 86 ones were taken from Shahid Rajai Dam Lake and 81 from Tajan River (downside of the dam). In this study 27 features of morphometric and 9 features of meristic characteristics were analyzed. The obtained data was analyzed and tested using SPSS 16 with T-test and PCA. Based on the obtained results, the main CV of morphometric and meristic characteristic of Squalius cephalus in the Shahid Rajai Dam Lake were 34.82 and 7.33 percent and Tajan River (down the dam) were 20.48 and 6.26 percent, respectively. The morphometric characteristics before analysis were standardized to reduce mistake resulting from alometric growth. About the morphometric characteristics, 10 factors that showed 81.37 percent variety of characteristics and about the meristic characteristics 4 factors that showed 66.84 percent of characteristic varieties were taken between these two stations. Also the Squalius cephalus of these two stations had significant difference in five characteristics (p≤0.05). In the obtained results, by using the method of breaking in to major parameters (PCA), there was a rather low level of overlapping. Yet no population separation witnessed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological diversity
  • Squalius cephalus
  • Tajan River
  • Shahid Rajai Dam Lake