تأثیر اینولین به عنوان پربیوتیک بر عملکرد رشد و زنده مانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

2 گروه شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده

به منظور تأثیر پربیوتیک اینولین بر عملکرد رشد، تغذیه و زنده مانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) آزمایش تغذیه ای با سه سطح اینولین 1، 2 و 3 درصد که با سطوح سلولز موجود در جیره شاهد جایگزین شده بودند در سه تکرار انجام شد. بچه ماهیان با میانگین وزنی 6/0 ± 58/15 گرم به مدت 8 هفته با جیره های آزمایشی تغذیه شدند. نتایج نشان داد که در تیمارهای آزمایشی، سطوح مختلف پربیوتیک اینولین روی برخی شاخص های رشد نظیر وزن نهایی، نرخ رشد ویژه، ضریب رشد حرارتی و تولید خالص ماهی تأثیر مثبت و معنی دار نداشتند؛ به طوری که در سطح 3 درصد اینولین در جیره غذایی مقادیر فاکتورهای مذکور در مقایسه با سایر تیمارها کاهش یافت. در مقادیر ضریب تبدیل غذایی، کارآیی تغذیه، شاخص وضعیت و نسبت کارایی پروتئین تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در انتهای دوره پرورش تفاوت معنی داری در نرخ زنده مانی نیز مشاهده نگردید. نتایج این مطالعه نشان داد سطوح متفاوت پربیوتیک اینولین قابلیت تأثیر گذاری بالایی بر افزایش عملکرد رشد، تغذیه و زنده مانی در ماهی قزل آلا ندارند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of dietary inulin as prebiotic on growth performance and survival of juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • R. Akrami 1
  • A. Ghelichi 1
  • H. Manuchehri 2
1 Islamic Azad University, Azadshahr branch
2 Islamic Azad University, Babol branch
چکیده [English]

An 8-week feeding experiment was conducted to investigate the effects dietary prebiotic inulin on growth performance and survival of juvenile Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Three replicate groups of fish (initially averaging weight 15.58±0.6 g) were fed diets containing prebiotic inulin (Raftifeed® IPS) levels 1% , 2% and 3%. The basal diet was contained 3% cellulose. Fish were fed to apparent satiation and growth performance monitored. Growth indicies such as; final weight gain, specific growth rate (SGR), thermal growth coefficient (TGC) and net production of fish fed the basal diet were significantly higher than those fed the diets containing prebiotic inulin. However, there were no significant differences in food converstion ratio (FCR), feed efficiency (FE), protein efficiency ratio (PER) and condition factor (CF) among fish fed the experimental diets. No significant difference was observed in survival rate at the end of trial. The experiment indicated that the prebiotic inulin didn’t influence the increase of the growth performance and survival rate in rainbow trout juvenile. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • growth performance
  • feeding
  • Prebiotic inulin
  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)