سنجش میزان سم د.د.ت در بافت عضلانی ماهیان کفال و کپور و سفید (Cyprinus carpio & Rutilus frisii kutum & liza auratas) در سواحل جنوبی دریای مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیولوژی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه محیط زیست دریا دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

مطالعه حاضر در سال 1392 با هدف ارزیابی غلظت سم کشاورزی ارگانوکلره ددت در بافت عضله سه ماهی سفید، کپور و کفال در 8 ایستگاه در سواحل جنوبی دریای خزر (بندر ترکمن، خزرآباد ساری، فریدونکنار، چالوس، کیاشهر، بندر انزلی، هشتپر و آستارا) انجام گردید. در هر ایستگاه، سه عدد ماهی از هر گونه صید شد و غلظت سم در عضله ماهی‌ها با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی مجهز به آشکارساز تسخیر الکترون          (Gas Chromatographs Electron Capture Detectors (GC- ECD)) سنجیده شد. متوسط میزان سم ددت در ماهی سفید، کپور و کفال به ترتیب 24/0 ± 11/0، 25/0 ± 17/0 و 25/0 ± 163/0 نانوگرم بر گرم وزن‌تر اندازه­گیری گردید. آلوده‌ترین ایستگاه از نظر آلودگی به سم ددت کیاشهر (با متوسط 02/0±64/0 نانوگرم بر گرم بر پایه وزن‌تر) بود. میزان سم ددت در بافت عضله ماهیان هیچ یک از ایستگاه‌های مورد بررسی بالاتر از میزان جذب قابل قبول روزانه به دست نیامد. میزان ددت در ماهیان مورد بررسی در مقایسه با سال 1387 به طور معنی­داری کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determination of DDT pesticide in muscle tissues of Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum & Liza auratas fish in southern coastal regions of Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • P. Nejatkhah Manavi 1
  • E. Shirvani Mahdavi 2
  • M. Esmaeili Bidhendi 1
1 Marine Biology Dept., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University Tehran North Branch
2 Marine Environment Dept., Faculty of Marine Science and Technology, Islamic Azad University, Tehran North Branch
چکیده [English]

This investigation was carried out in 2013 to measure the concentration of
agricultural organochlorine pesticide DDT in muscle tissues of three fish species
including Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum & Liza auratas in eight stations in
southern coast of the Caspian Sea (Bandar Torkaman, Khazarabad Sari,
Fereydunkenar, Chalous, Kiashahr, Bandar Anzali, Hashtpar and Astara), Iran. In each
station, five fish samples per species were caught and the concentration of the
pesticide were measured by gas chromatography – electron capture detector (GCECD)
in each of them. The average amount of DDT in C. carpio, R. frisii kutum & L.
auratas were 0.11 ±0.24, 0.17 ±0.25 and 0.163 ±0.25 ng/g fresh weight,
respectively. The most contaminated stations in terms of DDT contamination was
Kiashahr (averagely, 0.64 ±0.02 ng/g based on fresh weight). In all stations, amount
of DDT was lower than the maximum residue limit (0.28 mg/g fresh weight).
Moreover, the level of the pesticide, DDT, in muscle tissue of the fish from all stations
was not higher than acceptable daily intake (ADI). The levels of DDT in studied fishes
are significantly lower than in 2008.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organochlorine pesticides, DDT, Cyprinus carpio, Rutilus frisii kutum,
  • Liza auratas, southern coastal region of Caspian Sea