بررسی میزان نیترات و فسفات در حوضه جنوب شرقی دریای مازندران در فصل بهار و تابستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 اداره کل شیلات استان گلستان

3 سازمان حفاظت محیط زیست

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی تغییرات مواد مغذی نیترات، فسفات و برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی (pH، دما و شوری) از فروردین تا شهریورماه سال 1387 بصورت ماهانه انجام شد. نمونه برداری از سواحل جنوب شرقی دریای مازندران در هفت ترانسکت شامل56 ایستگاه در سطح و عمق های 5 و10 متر صورت پذیرفت. در این بررسی، دما 72/4 ± 91/26 درجه سانتی گراد، شوری 33/2 ±13/12 قسمت در هزار ،  pH 079/0±69/8 ، نیترات 016/0± 061/0 و فسفات 011/0± 017/0 میلی گرم در لیتر بدست آمد. حداقل و حداکثر میزان نیترات  021/0 تا 131/0 و میانگین فسفات 001/0 تا 096/0 میلی گرم در لیتر بود. این مقادیر در مقایسه با سواحل جنوب غربی دریای خزر بالاتر بود. غلظت نیترات در مناطق بررسی شده، دارای اختلاف معنی داری بود (05/0 P<)، اما غلظت فسفات در کلیه ی ترانسکت ها اختلاف معنی داری نداشت(05/0 <P). در بررسی غلظت نیترات، فسفات و دیگر پارامترها در ستون آب در اعماق کمتر از 10 متر، اختلاف معنی داری در  هیچ کدام از مناطق وجود نداشت (05/0P>). میزان نیترات و فسفات در مقایسه با سال های قبل روندی افزایشی نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of nitrate and phosphate in eastern south Caspian Sea in spring and summer

نویسندگان [English]

 • P. Nejatkhah Manavi 1
 • A.A. Pasandi 2
 • M. Saghali 2
 • N. Beheshtinia 1
 • D. Mirshekar 3
1 Faculty of Marine Sciences and Technology, Islamic Azad University, North Tehran branch
2 Golestan State Fishery Office
3 Department of the Environment
چکیده [English]

This study performed in  Caspian Sea in order to estimate nutrients includeing nitrate, phosphate and physicochemical factors (pH, temperature and salinity) from April to October in 2008 . Sampling have done in eastern south of Caspian Sea in seven transects in 56 station on surface water, 5 and 10 meter. The mean temperature, salinity and pH were 26.9°± 4.72° C,  12.13± 2.33 ppt and 8.69± 0.79 respectively. The mean nitrate was 0.061± 0.0161mg/l and phosphate was  0.017±  0.011mg/l. Min and Max of nitrate and phosphate were 0.021, 0.131 and 0.001, 0.096 mg/l respectively .The concentration of salinity, nitrate and phosphate were higher in compared to western south Caspian Sea. There was significant differences in nitrate concentration in transects (P<0.05), but the other parameters were not significantly different (P>0.05). There were not meaningful difference in all parameters upon surface waters, 5 and 10 m.   Results showed that the concentration of nitrate and phosphate have increased compared to past years. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nitrate
 • phosphate
 • pH
 • temperature
 • Salinity
 • Caspian Sea