بررسی برخی پارامترهای سرمی مولدین ماهی بنی در اوزان مختلف

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات اهواز

3 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 مرکز تحقیقات آبزی پروری جنوب کشور

5 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد

چکیده

مطالعه حاضر با هدف مشخص کردن سطح برخی فاکتورهای سرمی ماهیان مولد بمنظور دستیابی به اطلاعات جدید در زمینه تغییرات فیزیولوژیک ناشی از تولید مثل و تاثیر فعالیتهای تولید مثلی بر شاخص های سرمی انجام پذیرفت. در این مطالعه مجموعا 42 عدد ماهی شامل 24 عدد مولد ماده و 18 عدد نر که بطور تصادفی انتخاب شده بود مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه های خون از ماهیان مولد مرکز تکثیر و پرورش دشت آزادگان و در فاصله کوتاهی پیش از عملیات تخم گیری و پس از بیهوشی با عصاره گل میخک اخذ شد. پس از جدا کردن سرم، جهت اندازه گیری فاکتورهای سرمی به آزمایشگاه ارسال گردید. بررسی آزمایشگاهی نشان داد که میانگین کلی میزان کلسترول، گلوکز، کورتیزول، سدیم، پتاسیم، ازت اوره خون، ایمنوگلوبولین M در 42 ماهی مذکور به ترتیب00/63±07/247، 14/50±85/17، 24/12±91/40، 93/±07/5، 80/7±09/139، 68%±57/2، 66/0±46/1، 62/47±8/62 میلی گرم در دسی لیتر بود. رابطه سطح فاکتورهای سرمی با جنس و همچنین با تغییر شاخص های بیومتری ماهی نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دهنده اختلاف معنی دار میزان ایمنوگلبولین M در دو جنس نر و ماده است ( 05/0 P<). ولی سایر پارامترها اختلاف معنی داری در دو جنس نر و ماده ندارند( 05/0 P<. در مورد فاکتورهای پتاسیم، پروتئین تام و ایمنوگلبولین M نیز اختلاف معنی داری در ماهیان با اوزان و طول مختلف مشاهده می شود (05/0P<).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of some serum parameters of Benni (Barbus sharpeyi)Brood stocks in spawning season

نویسندگان [English]

  • M. Khodadadi 1
  • M. Ansari 2
  • R. Peyghan 3
  • Gh. Mohammadi 4
  • M. Raissy 5
1 Agriculture faculity, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran
2 Islamic Azad University of Ahvaz
3 Veterinary faculty, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
4 Fishery Research Institution of Iran, Ahvaz, Iran
5 Veterinary faculty, Islamic Azad University, Shahrekord Branch, Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

The current study carried out to determine some blood factor levels in Benni  (Barbus sharpeyi)brood stocks to achieve information about physiological changes due to reproduction and effect of reproduction on the serum parameters. Overall 42 randomly selected fishes including 24 females and 18 males ware studied. Blood samples were obtained from fishes in Dashte Azadegan Fish Culture Farm in a short time before spawning, serum was collected from blood and samples were analyzed in lab. The results show that mean values of Cholesterol, Glucose, Cortisol, Sodium, Potassium, BUN, Ig M were equaled to 247.07, 17.8, 40.9, 5.07, 139.09, 2.57, 1.46, and 62.8 respectively. The relation between serum parameters value with Sex and biometric factors of fishes were also studied. The results showed a statistical difference in Ig M mean value between male and female fishes (P<0.05) but there was no statistical difference in other factors between males and females. There was also a statistical difference in fishes with different weight and length for Potassium, Total Protein and Ig M (p<0.05). 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Benni
  • Barbus sharpeyi
  • serum factors
  • Iran