بررسی درصد و شدت آلودگی انگلی ماهی سفید رودخانه ای (Leuciscus cephalus)و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) رودخانه نکا

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

چکیده

در تحقیق حاضر بررسی درصد وشدت آلودگی انگی ماهیان غالب رودخانه نکا برای اولین بار گزارش     می گردد. در این بررسی تعداد 200 عدد ماهی در زمستان 1387 و بهار و تابستان 1388 در 2 ایستگاه مختلف توسط تور پرتابی صید شدند که شامل ماهی سفید رودخانه ای(Leuciscus cephalus)  (96عدد)    و سیاه ماهی (Capoeta capoeta gracilis) (104عدد) بودند. ماهیان به صورت زنده به آزمایشگاه دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر منتقل شدند و قبل از بررسی، نمونه ها با روش قطع نخاع کشته، توزین و اندازه گیری طولی می شدند. یک گونه انگل تک یاخته ای ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیئیس (Ichthyophthirius multifiliis) از آبشش هر دو ماهی سفید رودخانه ای  سیاه ماهی جدا شد.انگل های پریاخته شامل : انگل های منوژن، گونه داکتیلوژیروس (Dactylgyrus sp.)و گونه دیپلوزئون(Diplozoon sp.) از آبشش؛ گونه ژیروداکتیلوس (Gyrodactylus sp.) از پوست و نماتود رافید آسکاریس آکوس(Raphidascaris acus)  از روده ماهیان یاد شده جدا گردید. در این پژوهش 58/39 درصد از ماهیان سفید رودخانه ای و 19/45 درصد از سیاه ماهی ها به انگل های تک یاخته و پریاخته آلوده بودند که بیشترین درصد و شدت آلودگی به انگل گونه داکتیلوژیروس (Dactylogyrus sp.) اختصاص دارد.
طبق بررسی های کتابخانه ای، انگل گونه دیپلوزئون (Diplozoon sp.)برای اولین بار از ماهی سفید رودخانه ای در ایران گزارش می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prevalence and intensity of parasitic infection from (Leuciscus cephalus) and ( Capoeta capoeta gracilis) of the Neka River

نویسندگان [English]

  • M. H. Gholami 1
  • B. Mokhayer 1
  • A. Bozorgnia 2
  • H. Hosseinzadeh Sahafi 1
1 Islamic Azad University of North Tehran
2 Islamic Azad University of Ghaem Shahr
چکیده [English]

A total of 200 specimen of two fish species from NekaRiver in the winter and summer, 2009 of two differnt stations were caught by castnet. The fishes were transported alive to laberatory of Islamic Azad University of Ghaemshahr. They killed by cutting their spinal cord and then measured and weighed. We found one protozoan species, Ichthyophthirius multifiliis on the branchia of Cacasian (Leuciscus cephalus) and Lenkoran (Capoeta capoeta gracilis). The isolated metazoan parasites are Dactylogyrus sp. and Diplozoon sp. from branchia, Gyrodactylus sp. from skin and the nematod Raphidascaris acus from intestine of the mentioned fishes. In this study, 39.58% of Cacasian and 45.19% of Lenkoran were infected with protozoan and metazoan parasites. Dactylogyrus sp. has the highest prevalence and intensity of parasitic infection of these fishes. According to the library investigations, Diplozoone sp. is recorded for the first time from cacasian, of  Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parasites
  • Lenkoran
  • Cacasian
  • Prevalence and intensity
  • Neka River