بررسی برخی خصوصیات ساختار جمعیت سس ماهی کورا Barbus lacerta (Heckel 1843) در رودخانه کسلیان استان مازندران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

2 واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی

3 واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

از شهریور 1387 تا مرداد 1388، با نمونه‌برداری به صورت ماهانه در مجموع 281 نمونه سس ماهی کورا             Barbus lacertaاز رودخانه کسلیان مازندران به وسیله دستگاه الکتروشوکر صید و سپس مورد مطالعه واقع شدند. در این مطالعه 26 صفت ریخت‌سنجی و 10 صفت شمارشی مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده میانگین ضریب تغییرات صفات ریخت‌سنجی سس ماهیان در فصول پاییز، زمستان ، بهار و تابستان  به ترتیب 38/19، 20/21، 61/22 و 02/26 درصد و در صفات شمارشی  به ترتیب 16/6، 24/6، 67/6 و 27/7 درصد می باشد. صفات ریخت‌سنجی قبل از تجزیه و تحلیل به جهت کاهش خطای حاصل از رشد آلومتریک استاندارد شدند. در مورد صفات ریخت‌سنجی 8 فاکتور که نشان دهنده 69/77 درصد تنوع صفات، در مورد صفات شمارشی 2 فاکتور که نشان دهنده 89/70 درصد تنوع صفات بین این چهار فصل بود جدا گردید. در نتایج بدست آمده با کمک روش تجزیه به مولفه های اصلی (Principal Components Analysis) جدایی بین فصول دیده نشد و دارای همپوشانی به نسبت بالایی بودند. همچنین در  صفات ریخت‌سنجی و شمارشی در 4 صفت اختلاف معنی داری دیده نشد(05/0<P ) و در 26 صفت دیگر اختلاف معنی‌دار دیده شد(05/0  P ). بین طول و وزن ماهیان در همه فصول همبستگی شدیدی برقرار می باشد (پاییز (982/0r2 = )، زمستان (990/0r2 = )، بهار(979/0r2 = ) و تابستان (991/0r2 = )). ضریب رگرسیون (b) بدست آمده از رابطه طول – وزن و همچنین نتایج حاصل از تعیین الگوی رشد با کاربرد روش پائولی نشان داد که الگوی رشد سس ماهیان در فصول پاییز و بهار آلومتریک منفی، زمستان ایزومتریک مثبت و تابستان آلومتریک مثبت می‌باشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Survey on some population structure of Kura barbel (Barbus lacerta ) in Kesilian River in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • M. H. Gorjian Arabi 1
  • S. Vatandust 2
  • M. Kazemian 1
  • M. Keshavarz 3
1 Faculty of Agriculture and Natural Resources, Tehran Sciences and Research Branch, Islamic Azad University
2 Babol Branch, Islamic Azad University
3 Ghaemshahr Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

In this study, 281 specimens Barbus lacerta have caught by electrofisher in Kesilian River (An affluent of Telar River) from August 2008 to July 2009. twenty-six morphometric and te meristic characteristics have studied. Based on results, average of variation coefficient of morphometric characteristics Barbus lacerta in Autumn, Winter, Spring and Summer were 19.38, 21.20, 22.61, 26.02 and for meristic characteristics were 6.16, 6.24, 6.67and 7.27 percent, respectively. morphometric characteristics modified and standardized before analyzing because of decreasing of error due to allometric growth. For morphometric characteristics, eight factors accounted for a bout 77.69% individuals of the four seasons and in the case morphometric traits two factors accounted for 70.89% of diversity within seasons. In these results it was not seen any differences between seasons by analyzing method and have highly proportional overlapping. Also, there were twenty-six significant differences and meristic characteristics between seasons(P  0.05), but four characteristics did not show significant differences (P< 0.05). According to analyzing with main parameters it did not seen any distinctions between seasons and they had relatively overlapping. There was a great correlation between length and weight into all seasons. Obtained regression coefficient (b) from length-weight relationship as well as results from determination of growth pattern showed by poulie method that growth pattern in Autumn and Spring in Barbus lacerta is negative allometric and then for Winter and and Summer is positive isometric and positive allometric, respectively. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morphological diversity
  • Barbus lacerta
  • Kesilian river