اثر آلومینیوم بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، فعالیت نیترات ردوکتاز،میزان اسمولیت‌ها و برون ریزش آمونیوم در teodoresco Dunaliella salina

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم، گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده

اثر آلومینیوم با غلظت‌های 0، 100، 200، 300، 400، 500و1000 میکرومولار بر روی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان، نیترات ردوکتاز، محتوای اسمولیت‌ها و برون ریزش آمونیوم بر روی جلبک TeodorescoDunaliella salina مورد بررسی قرار گرفت. اثر آلومینیوم بر فعالیت پراکسیدازی، نیترات ردوکتازی، برون‌ریزش آمونیوم ومحتوای گلیسین بتائین معنی‌دار نبود اما این غنصر باعث کاهش فعالیت کاتالازی، سوپر اکسید دیسموتازی(در غلظت300میکرومولار) و افزایش فعالیت اسکوربات پراکسیدازی شد. همچنین آلومینیوم باعث کاهش محتوای پرولین در این جلبک شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که جلبک teodorescoDunaliella salina از طریق افزایش فعالیت آسکوربات پراکسیدازی قادر به تحمل تنش فلز آلومینیوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Al antioxidiant enzymes activity,nitratereductase activity, amount of osmolite and release of ammonium in Dunaliella salina teodoresco

نویسندگان [English]

  • A. Sateei 1
  • M. Ghorbanli 2
  • F. Yadollahi 2
1 Gorgan Branch, Islamic Azad University
2 Gorgan branch,Islamic Azad University
چکیده [English]

Aluminum effect with 0, 100, 200, 300, 400, 500 and 1000 µ molar concentrations was considered during ten days on Dunaliella salina teodoresco antioxidant enzymes, smolit contents,nitrate reductase activity and ammonium release on were measured. The results showed that ammonium release, peroxidase , nitrate reductase activity and glycinebetaine content had not any significant differences but catalase,superoxide dismutase(300 µmolar concentration) activities,and prolin content decreased and ascorbate peroxidase activity increased significantly.Based on the results of this study, the green alga Dunaliella salina teodoresco green alga can tolerate Al stress by  ascorbate peroxidase activity increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dunaliella salina teodoresco
  • Al
  • Catalase
  • superoxide dismutase
  • ascorbate peroxidase