تاثیر پروبیوتیک Aqualase بر رشد و بازماندگی بچه ماهی کپور وحشی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

2 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر ساری

چکیده

پروبیوتیک مخمری آکوالاز (Aqualase) متشکل از ساکارومایسس سرویزیه (Saccharomyces cerevisiae) و ساکارومایسس الیپسوئیدوس (Saccharomyces elipsoeidus) می باشد. تأثیر این پروبیوتیک در مقادیر 1، 5/1 و2 گرم در هر کیلوگرم غذای خشک در مقایسه با غذای شاهد (فاقد پروبیوتیک) با 3 تکرار بر روی 540 عدد بچه ماهی کپور وحشی (Cyprinus carpio) با میانگین وزن اولیه 9/10 تا 8/13 گرم به مدت 60 روز مورد بررسی قرار گرفت. تعیین میزان طول و وزن ماهیان هر10 روز یکبار انجام گرفت. در بررسی شاخصهای رشد ماهیان، تحت تاثیر استفاده از مقادیر مختلف پروبیوتیک آکوالاز، بچه ماهیان تغذیه شده با جیره غذایی حاوی 5/1 گرم در هر کیلوگرم غذای خشک، بهترین رشد را نسبت به شاهد نشان دادند (05/0>P). تنها در بررسی فاکتور شاخص کیفیت، تفاوت معنی داری بین تیمارهای دریافت کننده آکوالاز با گروه شاهد مشاهده نشد. میزان بازماندگی بچه ماهیان در تیمار دریافت کننده 5/1 گرم به ازای هر کیلوگرم غذای خشک درمقایسه با شاهد بیشتر بوده ولی این اختلاف معنی دار نبوده است (05/0<P). میانگین رشد طولی و وزنی بچه ماهیان از اواسط دوره پرورش افزایش بیشتری یافت. در این بررسی، میزان آکولاز مؤثر برای بچه ماهیان کپور وحشی، 5/1 گرم به ازای هر کیلوگرم از غذا بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of probiotic aqualase on growth and survival fingerling of wild common carp (Cyprinus carpio)

نویسندگان [English]

  • M. Nickho 1
  • M. Yosefian 2
  • A. Vosoughi 1
  • R. Safari 2
1 Faculty of Marine Science & Technology, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Ecological Academy of Caspian Sea
چکیده [English]

Yeast probiotic of Aqualase includes Saccharomyces cerevisiae and Saccharomyces elipsoeidus. In this study, effect of Aqualase (1, 1.5, 2 g/kg of feed) was studied on 540 samples of wild common carp fingerling (weight average 10.9-13.8) during 60 days. Determination of weight and length were done every 10 days. The experiment showed that 1.5 g of Aqualase per kg of feed gave the best results on growth of fish (p<0.05). only, condition factor did nُ t show significant difference with the in compare of control (p>0.05). Survival of fish in treatment 1.5 g/kg was also better than others, but it was not significantly different (p>0.05). Median of growth length and growth weight of wild common carp fingerlings showed more increase than midst of experiment. Results of the present study showed that the suitable dose of Aqualase is 1.5 g/kg of feed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aqualase
  • Saccharomyces
  • Probiotic
  • Wild common carp (Cyprinus carpio)