مقایسه ترکیبات بافت عضله ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) رودخانه کرخه استان خوزستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

این تحقیق در سال 1390 به منظور تعیین و مقایسه میزان پروتئین، چربی، کربوهیدرات، فیبر، خاکستر و رطوبت در دو گونه ماهی شلج (Aspius vorax) و حمری (Carasobarbus luteus) انجام شد. 15 قطعه ماهی حمری و 12 قطعه ماهی شلج از رودخانه کرخه تهیه شدند. میانگین میزان پروتئین، چربی، خاکستر و رطوبت در ماهی حمری به ترتیب 36/0±19/17، 15/0±23/3، 07/0±28/1 و 32/0±03/74 درصد و در ماهی شلج به ترتیب 36/0±10/18، 20/0±60/2، 09/0±18/1 و 40/0±10/72 درصد به دست آمد. میزان رطوبت بین دو گونه حمری و شلج اختلاف معنی داری داشت (05/0P<)، اما بین میزان پروتئین، خاکستر و چربی در دو گونه مورد مطالعه ماهی اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0P≥). میزان پروتئین در عضله ماهی شلج بالاتر از ماهی حمری بود، اما میزان چربی، رطوبت و خاکستر در عضله ماهی حمری بالاتر از ماهی شلج به دست آمد. بنابراین نتایج نشان می دهد که از نظر پروتئین جانوری ماهی شلج نسبت به ماهی حمری مناسب تر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of chemical composition in muscle tissue of Aspius vorax and Carasobarbus luteus fishes in Karkheh River in Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • A. Jalizi 1
  • A. Askary Sary 1
  • M. Chele Mal Dezfulnejad 1
  • M. Velayatzadeh 2
1 Department of Fisheries, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Islamic Azad University, Ahvaz Branch, Iran
2 Young Researchers and Elite Club, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to assess protein, lipid, carbohydrate, fiber, ash, and moisture in two species of fishes, Aspius vorax and Carasobarbus luteus, in 2011. Fifteen samples of Carasobarbus luteus and 12 samples of Aspius vorax were collected from the Karkheh River. Mean levels of protein, lipid, ash, moisture in Carasobarbus luteus were 17.19±0.36, 3.23±0.15, 1.28±0.07 and %74.03±0.32, respectively. Similarly, the same chemical contents in Aspius vorax were 18.10±0.36, 2.60±0.20, 1.18±0.09 and %72.10±0.40, respectively. Level of moisture in muscle of two species of Aspius vorax and Carasobarbus luteus were significancantly different (P<0.05), but no significant difference was noticed for protein, ash and lipid (P>0.05). However, Protein in muscle tissue of Aspius vorax was more than Carasobarbus luteus, but lipid, moisture and ash in muscle tissue of Carasobarbus luteus was more than Aspius vorax. Therefore, the results showed that, in terms of animal protein, Aspius vorax is more appropriate compared to Carasobarbus luteus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Protein
  • Lipid
  • Fiber
  • Carbohydrate
  • Aspius vorax
  • Carasobarbus luteus