مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم در زمستان وتابستان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه منابع طبیعی، محیط زیست و آلودگی های محیط زیست، دانشگاه محیط زیست

چکیده

در این تحقیق به بررسی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تالاب بهشت معصومه در استان قم پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا در زمستان 1393 و سپس  در تابستان 1394 از شش نقطه در تالاب نمونه­برداری گردید. متغیرها شامل دما، هدایت الکتریکی، شوری، کدورت، نیترات، نیتریت، سولفات، فسفات، آلومینیوم، آهن، پتاسیم، TDS ،pH ،BOD و COD بود. طبق نتایج، میانگین غلظت نیترات در تابستان 16/2±96/2میلی گرم در لیتر و در فصل زمستان 78/0±98/0میلی گرم در لیتر بود، لذا غلظت نیترات در فصل تابستان تقریباً 3برابر فصل زمستان ارزیابی گردید. همچنین میانگین غلظت فسفات در تابستان52/14±21/8 میلی گرم در لیتر و در زمستان برابر با 15/0 ±19/0میلی گرم بدست آمد، یعنی غلظت فسفات در تابستان 43 برابر غلظت فسفات زمستانه فسفات بوده است. میانگین مقدار شوری در فصل زمستان59/5±87/11و در فصل تابستان13/77 ±38/78ppt  بود. میانگین پارامتر BOD در فصل زمستان27/3 ±68/5 میلی گرم در لیتر و در تابستان59/14 ±93/15 ارزیابی گردید. میانگین زمستانه پارامتر COD 69/35±3/45میلی گرم در لیتر و میانگین تابستانه 63/921±83/667میلی گرم در لیتر بوده است. میانگین زمستانه آلومینیوم 0197/0±038/0میلی گرم در لیتر و میانگین فصل تابستان آن 019/0±012/0میلی گرم در لیتر بدست آمد. میانگین آهن در فصل زمستان 05/0±08/0میلی گرم در لیتر و میانگین تابستان آن33/0 ±309/0میلی گرم در لیتر ارزیابی گردید. غلظت کلیه پارامترهای اندازه گیری شده شاملCOD،BOD ، کدورت، نیترات، فسفات، نیتریت، آلومینیوم و آهن در زمستان و غلظت پارامترهای کدورت، نیترات، نیتریت، آلومینیوم، آهن وBOD در تابستان کمتر از حد مجاز فاضلاب،که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین شده است، بودند. با این حال  فعالیت، گسترش و توسعه مراکزی از جمله قبرستان بهشت معصومه و واحدهای صنعتی می­تواند با افزایش بار آلودگی در منابع آب سطحی و زیرزمینی و همچنین آلودگی هوا، منجر به کاهش کیفیت آب تالاب بهشت معصومه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of physico-chemical parameters of Beheshte Maasume wetland water in Qom Province in winter and summer

نویسندگان [English]

  • B. Saeidpoor
  • M. Madani
Dept. of Natural Resources, Environment and Environmental Pollution, University of Environment
چکیده [English]

In this study, physical and chemical parameters of  Behesht- e- Masoumeh wetland water in Qom province, Iran, was studied. For this purpose six points of the pond were sampled, in winter of 1393 followed by summer of 1394. Variables included: temperature, electrical conductivity, salinity, turbidity, nitrite, nitrate, sulfate, phosphate, aluminum, iron, potassium, TDS, pH, BOD and COD. Results showed that the mean concentration of nitrate in summer and in winter were 2.96±2.19 and 0.98±0.78 mg per liter,  respectively, hence, nitrate concentration in summer was almost 3 times more than the concentration in winter. Mean concentration of phosphate in summer and winter were 8.21±14.52 and 0.19±0.15 mg per liter, respectively, showing that the phosphate concentration in summer was 43 times more compared with winter. The average of salinity in winter and summer were 11.87±5.59 and 78.38±77.13 mg per liter, respectively. Winter BOD average was 5.68±3.27 mg per liter while in summer was 15.93±14.59. COD average in winter was 45.3±35.69 mg per liter, while in summer was 667.83±921.63 mg per liter. Aluminum average in winter was 0.038±0.0197 mg per liter while in summer was 0.012±0.019 mg per liter. Iron average in winter was 0.08±0.05 , while in summer was 0.309±0.33 mg per liter. The results showed that the levels of all measured parameters including COD, BOD, turbidity, nitrate, phosphate, nitrite, aluminum and iron in winter and levels of turbidity, nitrate, nitrite, aluminum, iron and BOD in summer were less than the limits of national standards of I. R. Iran for wastewater. However, activity, expansion and development of centers like Behesht -e- Masoumeh cemetery and industrial units, can reduce the water quality of Behesht-e-masoumeh pond, by increasing pollution load in surface and underground water and increasing air pollution, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wetland of Behesht Maasumeh
  • physical parameters
  • chemical parameters